Άρθρο 64 – Προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του πληθυσμού από την έκθεση στο θόρυβο, τις ακτινοβολίες και τα αεροαλλεργιογόνα

1. Η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του ηχητικού περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας των κατοίκων από τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, αποτελούν γενικό στόχο του ΠΠΠ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, λαμβάνονται μέτρα και δράσεις που αποσκοπούν: (α) στη μείωση της έκθεσης του πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια, στην αποφυγή της παραγωγής τους, την πρόληψη της έκθεσης και την απομάκρυνση παραγόμενων επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων, (β) στη μείωση του θορύβου στις αστικές περιοχές και την λήψη διαχειριστικών και τεχνικών μέτρων μείωσης της έκθεσης του πληθυσμού, (γ) στη βελτίωση της ενημέρωσης των κατοίκων μέσω της πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο σε στοιχεία ποιότητας αέρα, από το δίκτυο παρακολούθησης.
2. Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, περιορισμού, παρακολούθησης και καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου σε όλη την περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, με τον καθορισμό σχεδίων μεσοπρόθεσμου ή βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα για συγκεκριμένες ζώνες, οικισμούς ή περιοχές, ανάλογα με τα κατά τόπους ειδικά χαρακτηριστικά, συνθήκες και ανάγκες. Ειδικά μέτρα δράσεις ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΧΙΧ.
3. Για την ολοκληρωμένη θεώρηση, τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων προστασίας του πληθυσμού και την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων, τα συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας του αέρα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που λειτουργούν από διάφορους δημόσιους φορείς στην περιοχή του νέου ΡΣΘ, επιδιώκεται να ενοποιηθούν. Ο ΟΡ.ΘΕ. σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των δήμων και των ερευνητικών φορέων, λαμβάνει μέριμνα για τη δημιουργία στην Περιοχή του νέου ΡΣΘ ενός ενιαίου ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και επεξεργασίας δεδομένων ποιότητας του αέρα.
4. Σε συνεργασία με την κατά το νόμο αρμόδια για τη λήψη έκτακτων, προσωρινών ή μόνιμων μέτρων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο ΟΡ.ΘΕ. διαμορφώνει συγκεκριμένα σχέδια παρακολούθησης και αντιμετώπισης φαινομένων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
5. Με ευθύνη των δήμων, επιδιώκεται ο συνεχής έλεγχος του ηχητικού περιβάλλοντος στις περιοχές κατοικίας και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης, είτε με κυκλοφοριακές εκτροπές και ρυθμίσεις, είτε με τη χρήση φυσικών ή τεχνητών επιφανειών απομείωσης. Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης Περιβαλλοντικού Θορύβου για το ΠΣΘ και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 13586/724/2006 (Β΄ 384) με την οποία ενσωματώνεται η Οδηγία 2002/49/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 18.7.2002) εκδίδονται, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ., γενικές κατευθύνσεις προς τους δήμους για την προστασία του πληθυσμού από την υπέρβαση των ορίων περιβαλλοντικού θορύβου. Με την έκδοση των κατευθύνσεων αυτών, οι δήμοι υποχρεούνται να εξειδικεύσουν συγκεκριμένα μέτρα και έργα προστασίας του πληθυσμού.
6. Ο ΟΡ.ΘΕ. σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, σχεδιάζει και υλοποιεί μελέτες και έρευνες για τη μέτρηση και χαρτογράφηση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε οικιστικές περιοχές καθώς και σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια. Σε περίπτωση υπερβάσεων προτείνει τα κατάλληλα γενικά ή σημειακά μέτρα αντιμετώπισης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν και επείγουσες εισηγήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για αναστολή της λειτουργίας πηγών εκπομπής ακτινοβολιών.
7. Ο ΟΡ.ΘΕ. σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, σχεδιάζει και υλοποιεί μελέτες και έρευνες για τη μέτρηση, χαρτογράφηση, αναγνώριση περιοχών με υψηλή επιβάρυνση, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες και σε θέσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη, ως προς την κυκλοφορία αλλεργιογόνων παραγόντων βιολογικής προέλευσης (αεροαλλεργιογόνα). Προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης ή προφύλαξης καθώς και διαχειριστικές πρακτικές μέσω των κατάλληλων επιλογών ειδών φυτεύσεων από τις αρμόδιες αρχές.

  • 3 Απριλίου 2014, 09:00 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

    ΑΡΘΡΟ 64

    [Γενικότερο σχόλιο επί του νομοσχεδίου]
    Από τη σύγκριση των δύο τμημάτων του νομοσχεδίου που αφορούν τον Οργανισμό Αθήνας και αυτόν της Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι ουσιαστικά το νομοσχέδιο αποτελεί τη συρραφή δύο διαφορετικών εισηγήσεων που χρήζουν ομοιογενοποίησης, σε επίπεδο όχι μόνο γλωσσολογικό και παρουσίασης, αλλά και ουσίας. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη για την Αττική άρθρου με αναφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας αντίστοιχο του άρθρου 64 που αφορά τη Θεσσαλονίκη.