Άρθρο 62 – Άξονες του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ)

1. Οι πολιτικές του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) ομαδοποιούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στους κύριους άξονες περιβαλλοντικής παρέμβασης του νέου ΡΣΘ: (α) πρόληψη και περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, (β) προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του πληθυσμού από την έκθεση στο θόρυβο, τις ακτινοβολίες και τα αεροαλλεργιογόνα, (γ) προστασία της βιοποικιλότητας, (δ) προστασία και διατήρηση των εδαφικών και υδατικών πόρων, (ε) ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
2. Η εφαρμογή του ΠΠΠ στηρίζεται στην υλοποίηση στόχων ανά θεματική ενότητα. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων και δράσεων για την εκπλήρωση των στόχων τεκμηριώνεται μέσω εργασιών που περιλαμβάνουν έρευνες, καταγραφές, επεξεργασία, αξιολόγηση, εκτίμηση και μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, στοιχείων και φαινομένων. Κύρια αρχή για το σχεδιασμό των μέτρων αποτελεί η αρχή της πρόληψης.
3. Σε συμφωνία με το πρότυπο της συμπαγούς πόλης, κατά τις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού επιδιώκεται ο κατά το δυνατόν περιορισμός της πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης και συνακόλουθα της αστικής ανάπτυξης, στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη, καθώς και η αποφυγή της κατάληψης του εξωαστικού χώρου από αστικού τύπου χρήσεις. Κατ΄ αντιστοιχία, σε περιοχές εξωαστικού χώρου υψηλής αστικής διάχυσης, επιδιώκεται η λήψη κατάλληλων μέτρων πολεοδομικής οργάνωσης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον.