Άρθρο 54 – Ενεργειακά Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

1. Η διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων και τροφοδότησης ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα υποστήριξης του επιπέδου διαβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Συνδυάζεται με τη λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων για περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, και προσανατολίζεται προς την κατά το δυνατό μείωση της εξάρτησης από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.
2. Δίκτυο ηλεκτροδότησης: Βασική κατεύθυνση, για λόγους οικονομίας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί η μείωση στο ελάχιστο των απωλειών ενέργειας μέσω του Εναέριου Δικτύου Μεταφοράς. Η υπογειοποίηση και μόνωση του δικτύου αποτελεί προτεραιότητα, εξετάζεται και ενσωματώνεται ως εργασία κατά την υλοποίηση πολεοδομικών και συγκοινωνιακών έργων. Παράλληλα, επεκτείνεται και ενισχύεται το δίκτυο προς περιοχές συγκέντρωσης μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), (κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 11508/2009, ΑΑΠ 151).
3. Φυσικό Αέριο (ΦΑ): Στόχος είναι η επέκταση του δικτύου ΦΑ στο σύνολο του μητροπολιτικού κέντρου και προς τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης μεταποιητικών μονάδων. Κατά την οργάνωση – πολεοδόμηση περιοχών επαγγελματικών χρήσεων, πρέπει να προβλέπεται η ταυτόχρονη ή η μελλοντική εγκατάσταση εσωτερικών δικτύων ΦΑ.
4. Τηλεπικοινωνίες: στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων τα οποία να καλύπτουν το σύνολο των οικισμών, των περιοχών συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και των τουριστικών εγκαταστάσεων της περιοχής εφαρμογής. Η ενίσχυση, η επέκταση, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων λαμβάνεται υπόψη κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και εφαρμογή.