Άρθρο 51 – Αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την περιοχή

1 Στόχος του νέου ΡΣΘ είναι η συμβολή στη βιώσιμη και συμβατή με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της οικονομίας της περιοχής μέσω της κατάλληλης χωρικής οργάνωσης όλων των σχετικών πολιτικών και παρεμβάσεων της ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται οι εξής αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προτεραιότητες:
(α) Η στήριξη του αγροτικού τομέα για τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, τη στροφή προς την ποιότητα και τα βιολογικά προϊόντα και τη συμμόρφωσή τους προς τις αρχές περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής, την ενίσχυση των διατομεακών διασυνδέσεων με την ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού κυκλώματος, τη στήριξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των βοσκοτόπων, την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, με προστασία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται και με έλεγχο της υπεραλίευσης, την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των υδάτων, και την οργάνωση όλων των χρήσεων του τομέα σε συμβατότητα με τις λοιπές χρήσεις στην περιοχή.
(β) Η στήριξη του δευτερογενούς τομέα, η ενίσχυση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης στην περιοχή και ο εξορθολογισμός της χωροθέτησής της, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, η προώθηση της παραγωγικής καινοτομίας και έρευνας, η πολυκλαδική ανάπτυξη με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και η διαφοροποίηση της εξειδίκευσης σε τομείς έντασης γνώσης, η προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και καινοτόμων λειτουργιών, η προώθηση των επιχειρηματικών δικτυώσεων.
(γ) Η στήριξη του τριτογενούς τομέα και ειδικότερα των πιο δυναμικών και εξειδικευμένων τομέων του, όπως χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα, δικτυώσεις, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, η επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για ενίσχυση της βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, η βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η διάχυση της τουριστικής ζήτησης μέσω περιφερειακών και θεματικών δικτύων και η ενίσχυση της τοπικότητας με σεβασμό στις ανάγκες ανάδειξης και προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και με συμμόρφωση προς τις αρχές της φέρουσας ικανότητας και βιωσιμότητας.
(δ) Η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών με στόχους τη χωρική ολοκλήρωση της οικονομίας της περιοχής, την ενίσχυση των οικονομικών συνδέσεων μεταξύ των Χωρικών Ενοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής.
(ε) Η στήριξη της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για πλήρη απασχόληση και αντιμετώπιση της ανεργίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας, αντιμετώπιση των διακρίσεων και των χωρικών ανισοτήτων στην απασχόληση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήρα ανάπτυξης της παραγωγής και της οικονομίας στην περιοχή.