Άρθρο 79 – Παραρτήματα – Διάγραμμα

1. Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου αποτελούν τα τρία (3) συνοδευτικά παραρτήματα και το διάγραμμα με τίτλο «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης», κλίμακας 1 : 200.000.
2. Τα παραρτήματα και το διάγραμμα τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 • Το συγκεκριμένο σχόλιο-παρέμβαση αφορά τόσο sτις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όσο και sτις λοιπές αστικές περιοχές της χώρας με πληθυσμό μεγαλύτερο από κάποιο όριο, πχ 100.000 κατοίκων. Πρόκειταi για την προτεινόμενη υποχρέωση των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών να εκπονούν σε τακτά χρονικά διαστήματα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) τα γνωστά στην αγγλική Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs.
  Τα ΣΒΑΚ έχουν πλέον θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η δεδηλωμένη έκφραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτελούν προϋπόθεση για την χρηματοδότηση έργων και λοιπών δράσεων από Ευρωπαϊκούς πόρους σε μια αστική περιοχή.
  Τα ΣΒΑΚ διαθέτουν σημαντικά στοιχεία υπεροχής έναντι των συμβατικών κυκλοφοριακών μελετών ή των μελετών σχεδιασμού, καθότι βασίζονται μεταξύ των άλλων και σε συμμετοχικές διαδικασίες των εμπλεκομένων φορέων. Δεν υποκαθιστούν τις Γενικές μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού Συγκοινωνιακών Υποδομών ούτε τις μελέτες σκοπιμότητας έργων υποδομής. Αφρούν θέματα αστικής κινητικότητας και δίνουν έμφαση στην συνολική θέωρηση των επί μέρους στοιχείων που επιδρούν στα ζητήματα βιωσιότητας. Τον Νοέμβριο του 2013 εκδόθηκαν οι ισχύουσες οδηγίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ που μπορούν να εξευρεθούν στο http://www.mobilityplans.eu

  Παραθέτω για διευκόλυνσή σας σχέδιο αποσπάσματος για ένταξη στο νομοσχέδιο. Επειδή δεν αφορά συγκεκριμενο άρθρο θα μπορούσε να προστεθεί σε ένα απο τα τελευταία άρθρα του νομοσχεδίου.

  «Για τη επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά κατ’ επέκταση και σε όλες τις αστικές περιοχές της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, εκπονούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, στα όρια της δικαιοδοσίας τους, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Sustainable Urban Mobility Plan Guidelines) όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται και οι σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η ύπαρξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο αντιμετωπίζει τα ζητήματα αστικής κινητικότητας στην περιοχή μελέτης κατά ολοκληρωμένο τρόπο, αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση και υλοποίηση έργων και δράσεων τοπικού χαρακτήρα που αφορούν ή έχουν σημαντική επίδραση στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών στην περιοχή αυτή.»

  Τέλος, θεωρώ σκόμιμο να σας πληροφορήσω ότι την περίοδο αυτή εκπονείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διακρατικό έργο με τίτλο ENDURANCE που αποσκοπεί στην προώθηση του θεσμού των ΣΒΑΚ στα κράτη μέτης της Ε.Ε με τη δημιουργία εθνικών δικτύων πόλεων.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο http://www.epomm.eu/endurance/index.php

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία