Άρθρο 73 – Σχέδια Δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

1. Τα σχέδια δράσης του προγράμματος δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης έχουν ως αντικείμενο την παρέμβαση στη χωρική οργάνωση, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στα μέτρα πολιτικής και στις υποδομές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης.
2. Τα σχέδια δράσης εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος και αφορούν σε εφαρμογή πολιτικής γης και κατοικίας, αναπλάσεις του δημόσιου χώρου, προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασία των μνημείων και ιστορικών τόπων, εκσυγχρονισμό – ολοκλήρωση κοινωνικών εξυπηρετήσεων, προστασία και ανάδειξη αστικού και περιαστικού πρασίνου, αναγέννηση περιοχών με ειδικά προβλήματα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία της ατμόσφαιρας και αντιμετώπιση του θορύβου, προστασία της βιοποικιλότητας, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης, προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, προστασία εδαφικών πόρων, εκσυγχρονισμό – ολοκλήρωση δικτύων και υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος, ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια και προστασία, οργάνωση περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων μεταφορών, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων μεταφορών και του συστήματος στάθμευσης, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων βασικών υποδομών, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των άλλων δικτύων.
3. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ. είναι δυνατή η κατάρτιση και πρόσθετων Σχεδίων Δράσης, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Δράσης είτε λόγω αλλαγής συνθηκών κατά την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου είτε λόγω των αναγκαίων προσαρμοστικών επιλογών με βάση γενικότερες επιταγές του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και εθνικών – τομεακών πολιτικών και κατευθύνσεων είτε ως συνέπεια των πορισμάτων της ανά πενταετία συνολικής αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76. Επίσης, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία προώθησης της συνεργασίας με άλλους φορείς.
4. Σε κάθε σχέδιο δράσης ορίζονται οι στόχοι, το αντικείμενο των παρεμβάσεων, το χωρικό επίπεδο, ο επισπεύδων φορέας και οι φορείς υλοποίησης των παρεμβάσεων, οι συνέργειες με τα λοιπά σχέδια δράσης ανά τομέα, οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας των παρεμβάσεων, τα αναμενόμενα από το σύνολο των παρεμβάσεων αποτελέσματα και οι αναμενόμενες αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τους δείκτες του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του άρθρου 74, το ειδικότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο εκτιμώμενος αναγκαίος προϋπολογισμός και οι δυνατές πηγές χρηματοδότησης, καθώς και ο εκτιμώμενος κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός.