Άρθρο 80 – Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των νέων κανονιστικών και διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ οι αντίστοιχες πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει του ν.1561/1985 (Α΄ 148), όπως ισχύει.
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 1561/1985 (Α΄148), εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8, 9 και 15, όπως ισχύουν.

  • 2 Απριλίου 2014, 17:09 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

    Στις μεταβατικές διατάξεις δεν υφίσταται πρόβλεψη για δραστηριότητες που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης και έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις των υπό ψήφιση ρυθμιστικών σχεδίων.