Άρθρο 68 – Δίκτυα υποδομών προστασίας περιβάλλοντος

1. Για τα δίκτυα ύδρευσης ισχύουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων, σχεδίων οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης, χωροθέτησης και αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων:
(α) Το σύνολο των οικιστικών υποδοχέων οφείλει να διαθέτει δίκτυα παροχής πόσιμου ύδατος που εξασφαλίζουν ποσοτική επάρκεια για την κάλυψη τουλάχιστον των βασικών αναγκών κατοικίας, καθώς και χημικοφυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά που πληρούν απαρέγκλιτα τα ποιοτικά πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας.
(β) Ο περιορισμός διαρροών υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα οικιακά δίκτυα, μέσω της ορθής συντήρησής τους, της αντικατάστασης ή βελτίωσης παλαιών ή κατεστραμμένων τμημάτων τους και της εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησής τους, ιεραρχείται ως η κυριότερη ενέργεια για την εξοικονόμηση ύδατος.
(γ) Στον αγροτικό χώρο, κατά την αδειοδότηση της χωροθέτησης εγκαταστάσεων λοιπών δραστηριοτήτων σε περιοχές από τις οποίες διέρχονται αρδευτικά δίκτυα, εξασφαλίζεται η διατήρηση της καλής λειτουργίας των δικτύων και η μη αλλοίωση της ποιότητας των υδάτων του αρδευτικού δικτύου από άμεσες ή έμμεσες απορρίψεις αποβλήτων.
(δ) Η επανάχρηση και ανακύκλωση υδάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η λύση του εμπλουτισμού των υδροφορέων, πρέπει να εξετάζεται κατά το σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν οικισμούς ή δραστηριότητες, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές που παρουσιάζουν ελλειμματικό ισοζύγιο υδατικών πόρων, όπως οι τουριστικές παράκτιες περιοχές, για την κάλυψη αναγκών σε μη πόσιμο γλυκό νερό των τουριστικών και παραθεριστικών χρήσεων.
(ε) Η πρακτική της συλλογής και αποταμίευσης των ομβρίων υδάτων και της χρήσης τους για κατάλληλες δραστηριότητες υποστηρίζεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.
2. Για τα δίκτυα αποχέτευσης ισχύουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων, σχεδίων οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης, χωροθέτησης και αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων:
(α) Όλοι οι οικιστικοί υποδοχείς οφείλουν να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης, τα απόβλητα των οποίων οδηγούνται προς Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/5.3.1997 (Β΄192), όπως ισχύει, με την οποία ενσωματώνεται η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΕΕ L 135 της 30.5.1991).
(β) Επιπροσθέτως, επιβάλλεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων οικισμών που έχουν ως τελικούς αποδέκτες τον Όρμο της Θεσσαλονίκης, τον εσωτερικό Θερμαϊκό Κόλπο, και τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.
(γ) Σε περιοχές εντός των υπολεκανών απορροής των παραπάνω αποδεκτών, ισοδύναμη επεξεργασία απαιτείται για τουριστικές εγκαταστάσεις άνω των 200 κλινών, που δε συνδέονται με αστικά δίκτυα αποχέτευσης, για υφιστάμενες ή μελλοντικές περιοχές οργανωμένης εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, όπως ΒΕΠΕ και ΠΟΑΠΔ, καθώς και για μεμονωμένες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάρχουν εκτός σχεδίου, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(δ) Για τη διαφύλαξη της ποιότητας και της προστασίας των υδάτινων πόρων, πέραν των οριζόμενων στα άρθρα 66 και 67, λαμβάνεται πρόνοια για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών προστασίας, την ορθολογική χρήση, την ορθή και δίκαιη τιμολόγηση και την περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
3. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
(α) Στην Περιοχή Εφαρμογής του νέου ΡΣΘ εφαρμόζεται το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται και ισχύει, με φορέα διαχείρισης τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη σύνταξη νέου, την αναθεώρηση ή την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ.
(β) Προβλέψεις και ρυθμίσεις των Εθνικού Σχεδίου και των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων που θα εκπονηθούν κατ΄ εφαρμογή του νόμου πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων, (ν. 4042/2012 που ενσωματώνει την οδηγία 2008/98/ΕΕ), όπως αυτές θα διαμορφωθούν και εξειδικευτούν, ενσωματώνονται στις κατευθύνσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του παρόντος.
(γ) Για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση κάθε εγκατάστασης διαχείρισης ή επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, που προκύπτει κατά τις διαδικασίες αναθεώρησης ή εξειδίκευσης του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και των ΕΕΣΔΑ, απαιτείται η γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ.
4. Για τα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία, ισχύουν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
(α) Η αποφυγή σωματικών και υλικών βλαβών και απωλειών από πλημμύρες βασίζεται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, η οποία εφαρμόζεται προς τις εξής δύο κατευθύνσεις: αα) την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής ικανότητας του φυσικού, τροποποιημένου ή τεχνητού υδρολογικού δικτύου, ββ) τον έλεγχο των χρήσεων γης και την ενσωμάτωση της εκτίμησης επικινδυνότητας κατά τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και χωροθέτησης δραστηριοτήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
(β) Για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής λειτουργίας του υδρολογικού δικτύου, ισχύουν οι εξής κατευθύνσεις: αα) Το σύνολο των ρεμάτων οριοθετούνται μετά την εκπόνηση σχετικών μελετών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. ββ) Η διευθέτηση τμημάτων τους είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που έχει οριοθετηθεί ο κατάντης ρους τους, έχει διασφαλιστεί η αντιπλημμυρική τους ικανότητα και η εκβολή τους. γγ) Κατασκευή συλλεκτριών με κλειστή διατομή και διευθετήσεις με ευθυγράμμιση και εγκιβωτισμό της κοίτης είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν μπορεί να υιοθετηθεί άλλη τεχνική λύση. δδ) Φυσικές κοίτες ρεμάτων οφείλουν να διατηρούνται, να αποφορτίζονται από τεχνικά στοιχεία και φερτά υλικά, ενώ είναι απαραίτητη, με ευθύνη των δήμων, η επιθεώρηση και συντήρηση όλου του δικτύου σε περιοδική βάση και μετά από πλημμυρικά φαινόμενα.
(γ) Επιδίωξη αποτελεί, μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων, ανάσχεση της μείωσης και η αύξηση των διαπερατών επιφανειών, όπου αυτό είναι δυνατό. Προς το σκοπό αυτό συμβάλλουν οι γενικές κατευθύνσεις για συνεκτικές πόλεις και για δημιουργία νέων πράσινων και ελεύθερων χώρων, καθώς και η ειδικότερη επιταγή για έλεγχο της τήρησης των προβλέψεων των οικοδομικών αδειών αναφορικά με το ποσοστό φυτεύσεων επί του γηπέδου. Προκειμένου για αναπλάσεις, ανακατασκευές και διαμορφώσεις ελευθέρων δημόσιων χώρων, πεζοδρομίων, ανοικτών δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, υιοθετείται κατά προτεραιότητα η χρήση διαπερατών και ημιδιαπερατών επιφανειών.
(δ) Απαιτείται η ανάληψη από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα διαχειριστικών μέτρων και τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων κινδύνων εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το σημείο 3 του Παραρτήματος ΧΙΧ.
(ε) Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης υδατικών πόρων σε αστικές περιοχές, όπου υπάρχει διακριτό ή εγκαθίσταται νέο δίκτυο ομβρίων, είναι δυνατή η κατασκευή ταμιευτήρων συλλογής ύδατος για την εξυπηρέτηση αναγκών άρδευσης, πυρόσβεσης, καθαριότητας, χωρίς να περιλαμβάνεται και η ανάγκη για ύδρευση πόσιμου νερού.