Άρθρο 46 – Στρατηγική για την εξασφάλιση οικολογικής ισορροπίας και την προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων

1. Οι γενικοί στόχοι για την εξασφάλιση οικολογικής ισορροπίας και την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Προώθηση ενός προτύπου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, με βασικούς άξονες την αναδιάρθρωση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης και αξιοποίησης της πολεοδομημένης γης, την ανάσχεση της εξάπλωσης και διάχυσης του οικιστικού ιστού και την αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος ως κρίσιμου παράγοντα για τη βιωσιμότητα.
(β) Θεώρηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως αναντικατάστατου οικολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού αποθέματος. Προστασία της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αντιμετώπισή τους ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος και ως σημαντικής υπηρεσίας για το σύνολο της κοινωνίας.
(γ) Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των αρχών της αειφορίας στο σύνολο των πολιτικών και εναρμόνιση της προστασίας της φύσης με την οικονομική ανάπτυξη και τη χωρική συνοχή.
2. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) Κάλυψη της πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης κατά προτεραιότητα μέσα στην θεσμοθετημένη αστική πολεοδομημένη γη (αρχή της «συμπαγούς πόλης») με παράλληλη ανάδειξη της φυσιογνωμίας των αστικών κέντρων της περιοχής του νέου ΡΣΘ και επιστροφή των κατοίκων στα κέντρα των πόλεων.
(β) Καθορισμός των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, ανάσχεση και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, προστασία των οικολογικών λειτουργιών και της γεωργικής δραστηριότητας έναντι της εξάπλωσης των αστικών χρήσεων.
(γ) Ανάδειξη της φυσιογνωμίας των αστικών κέντρων της περιοχής του νέου ΡΣΘ μέσα από την προστασία και βιώσιμη διαχείριση μνημείων και ιστορικών τόπων, την ενθάρρυνση της νέας δημιουργίας και την ενίσχυση της διεθνούς προβολής τους.
(δ) Προστασία των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των εδαφικών και υδάτινων πόρων και της ατμόσφαιρας μέσω ενεργειών πρόληψης και μείωσης εκπομπών και της αλόγιστης κατανάλωσης πεπερασμένων πόρων από οικιστικές και παραγωγικές χρήσεις.
(ε) Οργάνωση υποδοχέων συγκέντρωσης της μεταποίησης και του χονδρεμπορίου και απομάκρυνση των οχλουσών δραστηριοτήτων από την κατοικία και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Εξυγίανση των βιομηχανικών και επαγγελματικών συγκεντρώσεων, επανάχρηση κελυφών και ομαλή σύνδεσή τους με άλλες χρήσεις γης.
(στ) Οργάνωση ενός βιώσιμου συστήματος μεταφοράς που καλύπτει τις λειτουργίες του χώρου, συμβάλλει στη συνοχή, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.
(ζ) Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή καύσης και την προετοιμασία για αντιμετώπιση των συνεπειών της.
(η) Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων βάσει των αρχών της πρόληψης (μείωσης των ποσοτήτων) και της δίκαιης κατανομής του κόστους.
(θ) Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.