Άρθρο 48 – Πλαίσιο και γενικοί στόχοι της χωρικής οργάνωσης του νέου ΡΣΘ

1. Με βάση τον ορισμό της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, καθώς και τον ορισμό των Χωρικών Ενοτήτων και Υποενοτήτων εντός αυτής, επιδιώκεται:
(α) Η ρύθμιση των λειτουργικών εξαρτήσεων και επιρροών μεταξύ της Χωρικής Ενότητας του Μητροπολιτικού Κέντρου, και των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΘ.
(β) Η ενίσχυση της πολυκεντρικότητας και η εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ του Μητροπολιτικού Κέντρου και των κέντρων των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων.
(γ) Η διατήρηση των τοπικών παραγωγικών πλεονεκτημάτων στις Χωρικές Ενότητες εκτός Μητροπολιτικού Κέντρου, σε κάθε τομέα παραγωγής.
(δ) Η ενίσχυση της συνοχής, της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας όλων των αστικών και οικιστικών συγκεντρώσεων, και η υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης».
(ε) Η επιβολή κατάλληλων ρυθμίσεων χρήσεων γης, η ανάσχεση της εξάπλωσης – διάχυσης αστικών χρήσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και η κατά το δυνατόν διατήρηση του αγροτικού και οικολογικού χαρακτήρα της μη αστικοποιημένης γης.
(στ) Η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για μεταποιητικές, εμπορικές – διαμετακομιστικές και επιχειρηματικές χρήσεις.
(ζ) Ο ενιαίος σχεδιασμός και προστασία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, και η διασφάλιση της συνέχειας των οικοσυστημάτων.
(η) Ο ενιαίος σχεδιασμός και προστασία των στοιχείων του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.