Άρθρο 28 – Τουρισμός

1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του τουρισμού στην Αττική ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΑΠ 67659/2013, Β΄ 3155). Βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής:
α) Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της Αθήνας- Αττικής ως ευρωπαϊκού μητροπολιτικού τουριστικού προορισμού με διεθνή και εθνική ακτινοβολία.
β) Εδραίωση του ρόλου της Αθήνας-Αττικής ως «Πόλης – Πύλης» σε επίπεδο χώρας για τον τουρισμό και συγκράτηση κατά το δυνατόν της τουριστικής κίνησης με συγκρότηση αναγνωρίσιμης τουριστικής ταυτότητας.
γ) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με στόχους την οικονομική ευημερία, την κοινωνική και ενδοπεριφερειακή συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία.
2. Επί μέρους στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής:
α) Η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων και περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.
β) Η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υφιστάμενων καταλυμάτων, καθώς και της ανάπτυξης νέων με όρους «πράσινης ανάπτυξης».
γ) Η βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην Αττική, με την προσαρμογή και τον εμπλουτισμό τού τουριστικού προϊόντος.
δ) Η διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς από το διεθνή και από τον εθνικό χώρο.
ε) Η ορθολογική οργάνωση και η ανάπτυξη του τομέα, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών των περιοχών, στα πλαίσια των επί μέρους χωρικών ενοτήτων.
στ) Η αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
ζ) Η προώθηση της Αττικής, ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού (MICE), και η ενίσχυση της τουριστικής έλξης της Αττικής, ως αυτόνομου προορισμού αστικού τουρισμού σύντομης διάρκειας (city break), με κατάλληλες επενδύσεις και εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν τη θέση της πόλης ως παγκόσμιου πόλου έλξης.
η) Η ανάπτυξη στην Αττική νέων μορφών τουρισμού. Οι νέες μορφές τουρισμού περιλαμβάνουν το συνεδριακό, τον ιατρικό, τον τουρισμό υγείας και τα κέντρα αποκατάστασης, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την τουριστική κατοικία και το θαλάσσιο τουρισμό. Οι υποδομές για την ανάπτυξη των νέων μορφών τουρισμού αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα XIII.
θ) Η διερεύνηση συμπληρωματικών θέσεων ελλιμενισμού με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Αττική, καθώς επίσης και η πρόβλεψη για τις επιπτώσεις (Παρατήρηση: να διευκρινισθεί στις επιπτώσεις τίνος αναφέρεται) στους τόπους προορισμού και επισκέψεων. Κατευθύνσεις δίνονται στο Παράρτημα XIII.
3. Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι οι εξής:
α) Προωθείται η χωρική διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, ανάλογα με το χαρακτήρα και τις δυνατότητες κάθε χωροταξικής ενότητας και τις αλληλεξαρτήσεις με τις παρακείμενες Περιφέρειες Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα) και Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Κυκλάδων (Β-ΒΔ Κυκλάδες), με χωρική κατανομή των ανάλογων μέτρων τουριστικής πολιτικής για την ανάπτυξή της.
β) Ο κατεξοχήν τρόπος ανάπτυξης του τουρισμού είναι ο αστικός τουρισμός με τις υποκατηγορίες του.
γ) Σε περιοχές αστικού τουρισμού προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, καθώς και η δημιουργία νέων περιοχών οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης.
δ) Ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υποβάθμισης του ιστορικού κέντρου της, πρόκειται να συμβάλει στην ανάδειξή του ως πυρήνα city break τουρισμούΓι΄ αυτό, οι όποιες πολιτικές και παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας οφείλουν να λαμβάνουν ως σημαντική συνιστώσα του σχεδιασμού την πολιτική για ανάδειξη του κέντρου ως τουριστικού πόλου.
ε) Ο σχεδιασμός και η ανάδειξη ειδικών διαδρομών περιπάτου και επισκέψεων που αναδεικνύουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα της σύγχρονης πόλης.
στ) Η δημιουργία και η ανάδειξη διαδρομών και δικτύων περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Κυριότερες τέτοιες περιοχές είναι ο Μαραθώνας, το Τατόι, η Μακρόνησος, το Σούνιο, η ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής, η Ελευσίνα και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής.
ζ) Ενθαρρύνεται η επανάχρηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος οποιασδήποτε χρήσης, για τη μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα.
η) Η κατασκευή νέων καταλυμάτων επιτρέπεται εντός των θεσμοθετημένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ και στις τουριστικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη περίπτωση θ.
θ) Η χωροθέτηση των τουριστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας γίνεται κατά προτεραιότητα εντός των θεσμοθετημένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ, όπου επιτρέπεται η χρήση ή με βάση τις διατάξεις για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4179/2013.
ι) Τα θεματικά πάρκα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από μέσα σταθερής τροχιάς και σε συνέργεια με αναπτυξιακούς πόλους και χώρους πρασίνου, αστικού και περιαστικού.
4. Η ελκυστικότητα της Αθήνας ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού επιδιώκεται και μέσω παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δικτύωση της περιφέρειας, όπως:
α) Αναπλάσεις σε περιοχές ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος και κατά προτεραιότητα των ιστορικών κέντρων και του παράκτιου μετώπου.
β) Σύνδεση του θαλάσσιου μετώπου με τον οικιστικό ιστό και απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες.
γ) Αναπλάσεις των πυλών – εισόδων της Περιφέρειας, όπως στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς και στους τερματικούς σταθμούς του δικτύου σιδηροδρόμων και υπεραστικών λεωφορείων.
δ) Προστασία, ανάδειξη και συνδυασμένη προβολή των πόρων του ευρύτερου περιαστικού χώρου.
ε) Βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων και της εικόνας των κτηρίων.
στ) Δικτύωση με μέσα σταθερής τροχιάς του αστικού τουρισμού και των μεγάλων πόλων τουριστικής έλξης στον εξωαστικό χώρο.
ζ) Διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς από τις βασικές διεθνείς και εθνικές πύλες εισόδου. Διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη διακίνηση μεγαλύτερου ποσοστού επισκεπτών με ήπιους τρόπους μετακίνησης.
η) Ο συγκοινωνιακός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός, οφείλει να εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας. Προκειμένου η Αττική να καταστεί ελκυστικός προορισμός city break και κρουαζιέρας και λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων των ως άνω μορφών τουρισμού, προβλέπεται η κατάρτιση ειδικού σχεδίου με κατευθύνσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και πολεοδομικών παρεμβάσεων προς ενσωμάτωση στον υποκείμενο σχεδιασμό.

  • 3 Απριλίου 2014, 10:18 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    Το κτήμα του Τατοϊου αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες και μεγαλύτερες σε έκταση περιοχές δημόσιου χαρακτήρα που έχουν απομείνει στο λεκανοπέδιο Αττικής.
    Θα έπρεπε να δίνεται από το ΡΣΑ μια κατεύθυνση για τον τρόπο ανάπτυξης και χαρακτήρα αυτού του ΜΠ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση μελέτης για την αξιοποίηση του χώρου με βάση τους σύγχρονους όρους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία έχει θέσει στη διάθεση του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοιου προτείνεται η ανάπτυξη ήπιων χρήσεων που θα αναβιώσουν τις παραδοσιακές παραγωγικές λειτουργίες του πρωτογενούς τομέα σε συνδυασμό με την νέα λειτουργία του σαν πόλο οικολογικής αναψυχής και ευαισθητοποίησης, δίνοντας ένα πολύπλευρο χαρακτήρα στην επανάχρηση του Κτήματος. Ο στόχος είναι η προώθηση του αστικού τουρισμού αλλά και η παροχή ενός αναβαθμισμένου πάρκου προς όφελος των κατοίκων της Αττικής.
    Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν να προβλεφθεί περιορισμένη προσθήκη νέων επεκτάσεων στα διατηρητέα κτίρια, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την λειτουργική ανάπτυξη των παραδοσιακών χρήσεων. Επισημαίνεται, πως εξασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του Πάρκου, οι δε λειτουργίες του μπορούν να αποτελούν σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς. Σημειώνεται πως η μελέτη έχει αξιολογήσει και την οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης.