Άρθρο 36 – Σχέδια δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής

1. Τα σχέδια δράσης του προγράμματος δράσης για την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής έχουν ως αντικείμενο την παρέμβαση στη χωρική οργάνωση, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στα μέτρα πολιτικής και στις υποδομές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης.
2. Τα σχέδια δράσης εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος και αφορούν σε: εφαρμογή πολιτικής γης και κατοικίας, αναπλάσεις του δημόσιου χώρου, προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασία των μνημείων και ιστορικών τόπων, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση κοινωνικών εξυπηρετήσεων, προστασία και ανάδειξη αστικού και περιαστικού πρασίνου, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις σε περιοχές με ειδικά προβλήματα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία της ατμόσφαιρας και αντιμετώπιση του θορύβου, προστασία της βιοποικιλότητας, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης, προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, προστασία εδαφικών πόρων, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση δικτύων και υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος, ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια, προστασία και οργάνωση περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων μεταφορών και του συστήματος στάθμευσης, εκσυγχρονισμό και ολοκλήρωση των δικτύων βασικών υποδομών.
3. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ είναι δυνατή η κατάρτιση και πρόσθετων σχεδίων δράσης, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δράσης, είτε λόγω αλλαγής συνθηκών κατά την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου, είτε λόγω των αναγκών προσαρμογής στις επιταγές του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και τις εθνικές – τομεακές πολιτικές και κατευθύνσεις , είτε ως συνέπεια των πορισμάτων της συνολικής αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 35. Επίσης, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία προώθησης της συνεργασίας με άλλους φορείς.
4. Σε κάθε σχέδιο δράσης ορίζονται οι στόχοι, το αντικείμενο των παρεμβάσεων, το χωρικό επίπεδο, ο φορέας που επισπεύδει και οι φορείς που υλοποιούν τις παρεμβάσεις , οι συνέργιες με τα λοιπά σχέδια δράσης ανά τομέα, οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας των παρεμβάσεων τα αποτελέσματα και οι αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από το σύνολο των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τους δείκτες του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του άρθρου 37, το ειδικότερο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο αναγκαίος προϋπολογισμός και οι πηγές χρηματοδότησης, καθώς και ο κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός.

  • 2 Απριλίου 2014, 14:30 | A. Aναστασοπούλου
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η δυνατότητα τροποποίησης των Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ κ.λ.π. σχεδίων χρήσεων γης με Π.Δ. που δίνεται από τον Ν3986/2011 και Ν3894/2010 (ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ), ανατρέπεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.
    Για να αποφύγουμε ερμηνευτικά ζητήματα που θα προκύψουν θα πρέπει να υπάρξει ρητή επιφύλαξη για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν3986/2011 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν3894/2010.