Άρθρο 10 – Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων

1. Για την υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, προωθείται η πολυκεντρική δομή και η ιεράρχηση ενός Οικιστικού Δικτύου Πολεοδομικών Κέντρων μητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εμβέλειας, το οποίο βασίζεται στη συμπληρωματικότητα, στην πολλαπλότητα των δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και στην αξιοποίηση των συνεργιών. Ο διευρυμένος ρόλος αυτών των κέντρων ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ζωή στην περιοχή εμβέλειάς τους, καθορίζοντας την εικόνα και την αναγνωρισιμότητά της. Τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων όπως, κατοικία, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, λιανικό εμπόριο, αναψυχή, πολιτιστικές και παραγωγικές δραστηριότητες.
2. Για την ανάπτυξη των πολεοδομικών κέντρων επιδιώκεται η ενίσχυση των κέντρων-πυρήνων των δήμων, η αποθάρρυνση της περαιτέρω ανά άξονες ανάπτυξης των κεντρικών λειτουργιών και η αποφυγή της χωροθέτησης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές εκτός κέντρων και σε αδόμητη γη, για λόγους στήριξης της δυναμικότητας και της ζωτικότητας των κέντρων αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του εδαφικού πόρου και της κυκλοφορίας.
3. Το Οικιστικό Δίκτυο, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση των αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και συμπληρωματικότητας, οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, Δημοτικά Κέντρα.
3.1. Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας – Πειραιά
Τα κέντρα αυτά αποτελούν διπολικό σύστημα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: ως Μητροπολιτικό κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας Αττικής και ως κέντρο της Χωρικής Ενότητας Αθήνας – Πειραιά.
Σε αυτά επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών και η επιλεκτική ενίσχυση μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο μητροπολιτικό ρόλο τους.
α) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας, επιδιώκεται :
αα) Η ανάδειξη σε κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας, πολιτισμού, δημιουργικότητας και καινοτομίας.
ββ) Η παροχή εξυπηρετήσεων και η ευρύτητα επιλογών υψηλού επιπέδου και ποιότητας.
γγ) Η αξιοποίηση των ιστορικών, πολιτιστικών και λοιπών διακριτών στοιχείων της ταυτότητάς του.
δδ) Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
εε) Ο καθορισμός του ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού.
β) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, επιδιώκεται:
αα) Η αναβάθμισή του ως κεντρικού Λιμένα και κόμβου συνδυασμένων μεταφορών, με αποτελεσματική διασύνδεση μεσογειακού, διευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.
ββ) Η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Λιμένα του Πειραιά με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών βάσει των προτύπων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων, πέριξ και εγγύς της θεσμοθετημένης λιμενικής ζώνης.
γγ) Η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
δδ) Η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
εε) Η λειτουργική διασύνδεση των λιμενικών δραστηριοτήτων με τον αστικό ιστό.
στστ) Η βελτίωση του αστικού ιστού και των υποδομών με ταυτόχρονη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του Θαλάσσιου Μετώπου.
3.2. Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας
Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα ή συστήματα κέντρων της Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνουν πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχουν σημαντική εμβέλεια μέσα στη Χωρική Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και μπορεί να περιλαμβάνουν και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες μητροπολιτικής ακτινοβολίας. Συνιστούν δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα τη λειτουργική τους αυτοτέλεια και ετερογένεια, προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη.
Τα κέντρα αυτά κατηγοριοποιούνται με βάση πολλαπλά κριτήρια, όπως η γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, η βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές και διαπεριφερειακές μεταφορές, το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας, εκπαίδευσης, το πληθυσμιακό μέγεθος, το επίπεδο απασχόλησης, το επίπεδο κοινωνικής συνοχής, η πολυλειτουργικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας και η προσβασιμότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς .
Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι δήμοι Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας και Περιστερίου καθώς και οι δημοτικές ενότητες Κηφισιάς, Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Αντίστοιχα, τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι δήμοι Παλλήνης, Κρωπίας, Ραφήνας, Λαυρίου, Αχαρνών και Αιγίνης καθώς και οι δημοτικές ενότητες Ωρωπού, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του δήμου Διονύσου.
3.3. Δημοτικά Κέντρα
Για τα Δημοτικά Κέντρα, τα οποία συνιστούν έδρες Καλλικρατικών Δήμων κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. Η πολυλειτουργικότητά τους είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της πολυκεντρικής Περιφέρειας.
4. Νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών με οργανωμένη μορφή είναι δυνατόν να χωροθετούνται μέσα στον αστικό ιστό ή και σε περιοχές απαξιωμένων, ανενεργών αστικών χρήσεων (brownfields). Οι περιοχές αυτές αναπτύσσονται συμπληρωματικά ως προς τα πολεοδομικά κέντρα ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητά τους. Τα μεγέθη ανάπτυξης αυτών των περιοχών προκύπτουν ύστερα από εκτίμηση της συνολικής δυναμικότητας της περιοχής επιρροής, για να μην υποθηκεύεται η βιωσιμότητα των υφιστάμενων κέντρων. Υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία, τη μελέτη και την εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).
5.Η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου γίνεται μετά από εισήγηση του ΟΡΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 17 και 22 του ν. 2508/1997 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • 3 Απριλίου 2014, 10:17 | Αταλαντα Ροσόλιμος

  1. Πως μπορεί να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που δεν έχει αποτυπωθεί στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο ΟΛΕΣ τις οριστικοποιημένες μελέτες, και πράξεις της Διοίκησης που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους. Πως μπορεί να μην έχει προηγηθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών; Πως δικαιολογεί την συγκεκριμένη μελέτη χωρίς να συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω!
  2. Δεν έχει καν συμπεριλάβει το χαρτογραφικό υλικό που υπάρχει για την Αττική από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» βάσει των ορθοφωτοχαρτών που έχουν αναρτηθεί έτους 2011 & 2012 ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  3. Οι εδαφικές εκτάσεις που είναι εντός των ορεινών όγκων, και έχουν διαχρονικά την μορφή χρήσης που δεν είναι σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερα του Ν. 998/79, ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα πρέπει είτε να οριοθετηθούν από τώρα με ειδικό πλαίσιο, είτε να αντικατασταθούν με άλλη δημόσια γη μέσα στην προβλεπόμενη ακτίνα, είτε να αποζημιωθούνε με το σύνολο της αξίας γης και των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την σύνταξη αναγκαίων μελετών ανάπτυξης, αλλά δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της διοίκησης.
  4. Εξακολουθεί να έχει οριοθετημένους το σύνολο των ορεινών όγκων ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ότι και πριν την αρχική οριοθέτηση αυτών – και πριν την δημιουργία του οργανισμού Αθήνας – υπάρχουν εκτάσεις που νόμιμα είχαν οικοδομηθεί με έκδοση οικοδομικών αδειών, με την διαδικασία της εκτός σχεδίου δόμηση,. Είτε διαχρονικά με Ν. η Π.Δ., ακόμα και κατοικημένες εκτάσεις νομιμοποιήθηκαν, ή, τακτοποιήθηκαν. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΡΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ Α ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ. Ειδικά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ενταγμένες στην ΖΩΝΗ Α.
  Επιλέγετε να αγνωήτε όλα τα στοιχεία των Δασικών Χαρτών… αν και δεν έχουν καν αναρτηθεί (και αναρωτιόμαστε γιατί μετά από ΤΟΣΑ χρονια) όπως και τόσα άλλα στοιχεία. Υπάρχουν πολλές περιοχές μέσα στην ζώνη Α του οροθετημένου όγκου του Πεντελικού που έχουν τελεσίδικα εξαιρεθεί από τον χαρακτήρα των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79. Θεωρητικά έχουν την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας ΑΛΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ;
  5. Αγνοεί το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 4014 & 4178, που με σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια, για το έλλειμα γης που πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Παντελής απουσία. ΑΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

 • 2 Απριλίου 2014, 23:14 | Σπύρος Ευσταθίου

  Αρθρο 10 παρ. 3.2 Να συμπεριληφθει και η Σαλαμινα στα διαδημοτικα κεντρα ευρειας ακτινοβολιας εκτος χωρικης ενοτητας του λεκανοπεδιου αφου πληροι τα περισσοτερα κριτηρια και ειναι το μεγαλυτερο σε εκταση και πληθυσμο νησι.

 • 2 Απριλίου 2014, 15:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  Παρότι σε σχέση με το ρυθμιστικό «Σουφλιά» ποθ θέσπιζε ως υπο ανάπτυξη οικιστική περιοχή στο παραλληλόγραμμα Πεντέλης – Πικερμίου – Παλλήνης – Ραφήνας – Γέρακα και το οποίο περιέργως δεν υπάρχει στην νέα ρύθμιση, έχουμε να προσθέσουμε ότι:
  1. Αγνοεί το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 4014 & 4178, που με σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια, για το έλλειμμα γης που πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Παντελής απουσία. ΑΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
  2. Αν ο στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για το τι λειτουργίες, και χρήσεις γης υπάρχει αποτυχία, αφού ούτε στην τεχνική περιγραφή ούτε αλλού υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Η άναρχη ανάπτυξη που υπήρξε μέχρι σήμερα διαιωνίζεται με ζωγραφιές επί χάρτου, με πλήρη απουσία προτάσεων για τις διαμορφωμένες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν με την ανοχή – αν όχι κατευθύνσεων – των μέχρι σήμερα αποφάσεων, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. ΑΥΤΑ ΛΕΙΠΟΥΝ δεν οδηγούν σε λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, και δεν μπορεί να παίρνει και τον τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ».

  ΟΤΑΝ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ