Άρθρο 75 – Αποφάσεις- Αρμοδιότητες

1. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, σχέδια ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας, ζώνες οικιστικού ελέγχου, περιοχές του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 2742/1999 (Α΄207 ) ή άλλα υποκείμενα σχέδια χρήσεων γης ή πολεοδομικής οργάνωσης, τα οποία εγκρίνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες επιχειρείται ρύθμιση του χώρου, οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές του νέου ΡΣΘ.
2. Εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σχέδια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, εφόσον αποκλίνουν από τις κατευθύνσεις του νέου ΡΣΘ, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν, προκειμένου να εναρμονιστούν προς αυτές.
3. Για την εκπόνηση και έγκριση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) στην περιοχή ευθύνης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των ν. 1337/1983 (Α΄33) και 2508/1997 (Α΄124). Η έγκρισή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από σχετική γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ.
4. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως αντικαταστάθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και απόφαση Υπ.ΠΕ.Κ.Α. 4543/26-1-2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 49 ) για την περιοχή ευθύνης του νέου ΡΣΘ νοείται γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ.