Άρθρο 70 – Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

1. Η εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης υπάγεται στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1561/1985 (Α΄148).
2. Οι αρμοδιότητες, η λειτουργία, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι πόροι και η διαχείριση, η οργάνωση και το προσωπικό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 , 8 και 9 του ν. 1561/1985, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου.

  • Πριν γίνει το site στην σημερινή του μορφή orth.gr είχε γίνει μια προσπάθεια με την εταιρεία software από το κανάλι του Αδάμ Ρεγκούζα. Τα web site του Οργανισμού είναι πληρωμένα μέχρι τον Νοέμβριο. Κατανέμουν αρμοδιότητες στους υπαλλήλους που επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους την 30/6. Τα λέει και ο Πάνος Μουζουράκης στο Μαντάμ Μαντάμ.

  • 28 Μαρτίου 2014, 12:42 | Θεοδότα Νάντσου

    Πρωτοπορία! Υπουργείο παραπέμπει την εφαρμογή των ρυθμιστικών Πρωτεύουσας και Συμπρωτεύουσας σε οργανισμούς που έχουν καταργηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του!

    Νόμος 425074 A’/26.03.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»