Άρθρο 67 – Προστασία εδαφικών πόρων και υπόγειων υδάτων

1. Επιδιώκεται η πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους και η διατήρηση των λειτουργιών του ως συντελεστή παραγωγής και αποδέκτη, και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών σε βαθμό λειτουργικότητας τέτοιο ώστε να εξυπηρετούνται τρέχουσες και μελλοντικές χρήσεις. Οι άξονες της πολιτικής που στοχεύουν στην αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων είναι:
(α) Η ζωνοποίηση των εδαφικών οικοσυστημάτων, με βάση την ιεράρχηση των εδαφικών λειτουργιών και υπηρεσιών και την αξιολόγηση της κατάστασης κάθε ζώνης.
(β) Η δημιουργία συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης της ποιότητας, των λειτουργιών και της διαχρονικής εξέλιξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των προβλημάτων υποβάθμισης των εδαφών.
(γ) Η προσαρμογή των επιλογών του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ως προς την αξιολόγηση των εδαφικών λειτουργιών ανά ζώνη ειδικού ενδιαφέροντος.
2. Για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τις επιπτώσεις της χρόνιας απόρριψης και εναπόθεσης αποβλήτων και για τον έλεγχο αυτών, στην περιοχή του νέου ΡΣΘ τηρείται μητρώο αποκατάστασης και αξιολόγησης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), αλλά και άλλων ρυπασμένων ή υποβαθμισμένων χώρων που πρέπει να αποκατασταθούν. Η κατάσταση, η επικινδυνότητα καθώς και η τήρηση των όρων και των σχεδίων αποκατάστασης, ελέγχονται περιοδικά. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αστοχιών ή παραβάσεων, οι υπεύθυνοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς υποχρεούνται στη λήψη άμεσων μέτρων, πριν την κίνηση των διαδικασιών του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστήνεται ειδική επιτροπή για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εδαφικών πόρων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, σύμφωνα με το σημείο 2 του Παραρτήματος ΧΙΧ.