Άρθρο 44 – Στρατηγική για την προώθηση της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και την ενίσχυση της διεθνοποίησης

1. Οι γενικοί στόχοι για την προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, και την ενίσχυση της διεθνοποίησης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πύλης της Ευρώπης και της χώρας, και ως περιφερειακού μητροπολιτικού πόλου της Ευρώπης.
(β) Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και πόρων, διατήρηση και ενίσχυση της πολυτομεακής παραγωγικής βάσης, ανταγωνιστική και καινοτόμος αναδιάρθρωση του παραγωγικού και οικονομικού ιστού.
2. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς κόμβου μεταφορών, διαμετακόμισης και ενέργειας με βελτίωση της προσπελασιμότητας, επέκταση και ολοκλήρωση των μεταφορικών και επικοινωνιακών υποδομών και λειτουργική ένταξή τους στα διευρωπαϊκά δίκτυα.
(β) Προσέλκυση και ενίσχυση δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας και βελτίωση της ελκυστικότητας της Θεσσαλονίκης και των αστικών κέντρων της περιοχής εφαρμογής, με δημιουργία υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος και συγκρότηση πόλων καινοτομίας για την προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πόλου έρευνας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
(γ) Προώθηση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής μητρόπολης και ως πόλου τουρισμού, με ακτινοβολία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου, αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε χωρικής ενότητας και την φέρουσα ικανότητά τους και υποστήριξη της διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης του τουριστικού προϊόντος.
(δ) Ολοκλήρωση των βασικών αξόνων μεταφορικών υποδομών μητροπολιτικής εμβέλειας και προώθηση της συνδυασμένης λειτουργίας τους, υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω της ανάπτυξης οργανωμένων ζωνών με σύνθετες λειτουργίες στους στρατηγικούς κόμβους συνδυασμένων μεταφορών.
(ε) Ενίσχυση των εξωτερικών οικονομιών των παραγωγικών τομέων και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών, σχεδιασμό και πολεοδομική οργάνωση των περιοχών ανάπτυξής τους.