Άρθρο 25 – Οργάνωση Δευτερογενούς Τομέα

1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα στην Αττική ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία (ΑΠ 11508/2009, ΑΑΠ΄151) με τις κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση του δευτερογενούς τομέα να εξειδικεύονται ως εξής:
α) Στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Ενθάρρυνση της παραμονής με βελτίωση των όρων λειτουργίας. Στήριξη της ίδρυσης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης στις περιοχές μικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεμα και ειδικότερα βιομηχανικό.
β) Χωροθέτηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς με:
αα) Διαμόρφωση εξειδικευμένων ζωνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για έναν ή περισσότερους κλάδους που ενισχύονται από τη χωρική εγγύτητα και τη συνεργασία και συγκρότησή τους σε δίκτυα αναπτυξιακών ζωνών με διακριτούς ρόλους και συμπληρωματικές λειτουργίες.
ββ) Σύζευξη βιομηχανίας και υπηρεσιών και δημιουργία υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων.
γ) Δημιουργία κατάλληλων χωρικών συνθηκών για τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας και την παραγωγή νέας γνώσης μέσω χωρικών οργανώσεων, όπως επιστημονικών-τεχνολογικών πάρκων, θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων, συνεργατικών σχηματισμών ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων με κοινές υψηλού επιπέδου υποδομές και προβολή.
δ) Μετεγκατάσταση των ασύμβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή που διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σημασία.
ε) Βελτίωση των τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, προς εξυπηρέτηση του δευτερογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
στ) Σύνδεση του δικτύου των «οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 3982/2011 με τη χωρική οργάνωση του χονδρεμπορίου, των αποθηκών και των συστημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics), καθώς και με την πρόσβαση στις πύλες της Περιφέρειας. Συσχέτισή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και ιδιαίτερα με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), ιδίως δε με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.
2. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και υποδοχέων, οι μεταποιητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κατ’ αρχήν μέσα στα όρια των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων και στις περιοχές όπου προβλέπονται οι σχετικές χρήσεις. Ειδικότερα:
α) Προωθείται η πολεοδόμηση, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικά Πάρκα ( ΒΙΟΠΑ) και περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), για όσους υποδοχείς βρίσκονται εκτός σχεδίου, και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται σχετικό πρόγραμμα από τον ΟΡΣΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Επιδιώκεται η οργανωμένη ανάπτυξη των επιχειρηματικών και μεταποιητικών υποδοχέων και συγκεντρώσεων, με εφαρμογή των σχετικών θεσμικών εργαλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.
γ) Επιδιώκεται η στήριξη και ο εκσυγχρονισμός των μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης εντός αστικού ιστού με την πρόβλεψη των απαραίτητων χώρων για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και κοινών δικτύων και υποδομών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, με κατεύθυνση τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.
δ) Υποστηρίζεται η επανάχρηση και αναβάθμιση κτηριακών κελυφών που προκύπτουν από ανακατατάξεις στον αστικό ιστό και στους υποδοχείς για την ανάπτυξη μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με βελτίωση της οργάνωσης και της πολεοδομικής ένταξής τους.
ε) Στον αναπτυξιακό πόλο Αθήνας – Πειραιά είναι δυνατή η κατάργηση των ΒΙΠΑ, στα οποία έχει εγκαταλειφθεί η βιομηχανική χρήση και ο καθορισμός νέων χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, κυρίως για την προσέλκυση δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση και την τόνωση της κεντρικότητας των περιοχών αυτών, σύμφωνα με τις πολιτικές της προηγούμενης περίπτωσης.
στ) Προωθείται η περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της Αττικής (αρ. 41 παρ. 1 του ν. 3982/2011), με τη θεσμοθέτηση Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης ( ΕΠΕΒΟ) και Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ) του ν. 3982/2011.
3. Η οριοθέτηση, ο καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, η πολεοδόμηση, καθώς επίσης και η επέκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του το ν. 3982/2011.
4. Επιδιώκεται η δημιουργία υποδοχέων σε συνάρτηση με τους αναπτυξιακούς πόλους (άρθρο 11), με στόχο να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ανάπτυξη ανάλογων πρωτοβουλιών, με συνεργασία δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιωτικού τομέα και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υποδοχείς αυτοί υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών Πάρκων Ειδικού Τύπου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3982/2011 και εντοπίζονται κατά προτεραιότητα στις περιοχές:
α) του διεθνούς αερολιμένα, για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) καινοτομίας, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων κλάδων προηγμένης τεχνολογίας και εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων,
β) στον αναπτυξιακό πόλο Θριασίου και της παράκτιας ζώνης Πειραιά (ευρύτερη ζώνη λιμένος), με προσανατολισμό σε τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, με βάση την από κοινού ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τόσο ως προς τη διαχείριση των πόρων, όσο και ως προς τη μείωση των ρύπων και των αποβλήτων,
γ) του Ελαιώνα, με προσανατολισμό σε τομείς της καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνδυασμό μεταποίησης, ανεπτυγμένου τριτογενούς τομέα, μεταφορών, εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας, πολιτισμού, αθλητισμού και υγείας.
5. Σε όλους τους υποδοχείς και τις μονάδες του δευτερογενούς τομέα επιδιώκεται, με πολιτικές κινήτρων και αντικινήτρων που προωθούνται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και η συνολική μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του τομέα.

 • 3 Απριλίου 2014, 08:35 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 25

  παρ.5
  «…επιδιώκεται, με πολιτικές κινήτρων και αντικινήτρων που προωθούνται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, …., η μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου …»

  1. Η ορθή διατύπωση είναι «μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» (βλ. και άρθρο 63, παρ.1).

  2. Για ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών προβλέπεται από το κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 2010/75/ΕΕ), συνεπώς δεν είναι απαραίτητες οι πολιτικές κινήτρων και αντικινήτρων. Προτείνεται η διατύπωση «…με πολιτικές κινήτρων και αντικινήτρων …,η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής στις περιπτώσεις που αυτή δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, …..».

 • 2 Απριλίου 2014, 13:18 | ΔΑΝΑΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

  Σκεπτικό: Για να προωθήσει το ΡΣΑ πολιτικές εξόδου από την κρίση, απαραίτητες για το δευτερογενή τομέα, πρέπει αρχικά να προωθήσει τη δυνατότητα καλής λειτουργίας των υπαρχουσών μονάδων εντός και εκτός υποδοχέων, την αύξηση της δραστηριότητας του δευτερογενούς με τις κατάλληλες προβλέψεις προστασίας περιβάλλοντος και επίσης τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
  Οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν χρειάζεται να συμβάλουν:
  – στη βελτίωση των υπαρχόντων οργανωμένων υποδοχέων και τη δημιουργία νέων κατάλληλα εξοπλισμένων ώστε οι δραστηριότητες να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο προς αυτούς
  – στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους γης που δε βοηθάει στην εγκατάσταση των μονάδων στους οργανωμένους υποδοχείς και στη θωράκιση του δευτερογενούς από τις πιέσεις κυρίως του τριτογενούς, όπως συμβαίνει μεταξύ άλλων και στα ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ προς εξυγίανση.
  Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω συμβάλλουν μέτρα που δεν έχουν περιληφθεί στο Σ/ν όπως:
  – Η δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων υποδοχέων
  -Κίνητρα για την οργάνωση των υποδοχέων και κυρίως το μέτρο της μείωσης του Συντελεστή Δόμησης των βιομηχανικών ζωνών από 0.9 σε 0.3 μέχρι την πολεοδόμησή τους.
  – Η αύξηση της προσφερόμενης γης . Στο υπόβαθρο των χαρτών του Σ/Ν περιλαμβάνονται υποδοχείς που αναφέρονται ως επεκτάσεις οικιστικών υποδοχέων. Αυτές προτείνω να επανέλθουν στη χρήση του δευτερογενούς/τριτογενούς, με ρυθμισμένες τις μεταξύ τους αναλογίες, για την οποία αρχικά μελετήθηκαν και για την οποία προσφέρονται λόγω χωροθέτησης κοντά στις πύλες της πόλης και τις μεταφορές.

  Πρόταση 1: Να προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων υποδοχέων του δευτερογενούς τομέα, εφ’όσον συγκεντρώνονται οι απαιτούμενοι όροι.
  Πρόταση 2. Μέχρι την πολεοδόμηση των βιομηχανικών ζωνών, όπου αυτή εκκρεμεί, να μειωθεί ο Σ.Δ των ζωνών αυτών από 0.9 σε 0,3, ως κίνητρο για την οργάνωσή τους.
  Πρόταση 3. Οι περιλαμβανόμενοι στο υπόβαθρο των χαρτών του Σ/Ν υποδοχείς που αναφέρονται ως επεκτάσεις οικιστικών υποδοχέων και είχαν μελετηθεί ως υποδοχείς του δευτερογενούς/τριτογενούς, να θεσμοθετηθούν στο άρθρο 25 και να αναφερθούν στο υπόβαθρο των χαρτών ως νέοι υποδοχείς δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων
  Πρόταση 4. Να μην επιτρέπεται η μετατροπή των ΒΙΟΠΑ_ΒΙΠΑ σε ΒΙΟΠΑ_ΒΙΠΑ προς εξυγίανση.