Άρθρο 49 – Στόχοι και κατευθύνσεις και περιοχές στρατηγικής αναπτυξιακής σημασίας ανά Χωρική Ενότητα

1. Οι στόχοι και οι επιλογές χωρικής οργάνωσης για τη Χωρική Ενότητα του Μητροπολιτικού Κέντρου, ορίζονται ως ακολούθως:
(α) Ενίσχυση των δικτυώσεων στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, διαμετακόμισης και ενέργειας, και λειτουργική ένταξή τους στα δίκτυα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και των παραδουνάβιων και παρευξείνιων χωρών.
(β) Ενθάρρυνση της δημιουργίας πόλων έρευνας και καινοτομίας.
(γ) Προσέλκυση ανταγωνιστικών και εξωστρεφών επενδύσεων καθώς και δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, μέσω της προσφοράς εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών.
(δ) Συμπλήρωση – αναβάθμιση διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών μητροπολιτικής εμβέλειας.
(ε) Συμπλήρωση – αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών μητροπολιτικής εμβέλειας και δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στις λοιπές Χωρικές Ενότητες.
(στ) Ενθάρρυνση υποδομών και νέων μορφών τουριστικών υπηρεσιών και δικτύωσή τους στο σύνολο της Περιοχής Εφαρμογής.
(ζ) Βελτίωση της ελκυστικότητας του οικιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, μέσω της λήψης μέτρων ανασυγκρότησης του αστικού ιστού, με προτεραιότητα τις περιοχές κεντρικών λειτουργιών και τις πολεοδομικά υποβαθμισμένες περιοχές.
(η) Έλεγχος των τάσεων αστικοποίησης και διοχέτευσή τους εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών.
(θ) Άμεση προστασία του μη αστικοποημένου χώρου, δημιουργία ζωνών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της γεωργικής γης και του τοπίου.
(ι) Δημιουργία νέων και εξυγίανση των υφιστάμενων υποδοχέων για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, μονάδων υψηλής τεχνολογίας, δραστηριοτήτων καινοτομίας και έρευνας, εκθεσιακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα και του χονδρεμπορίου, στη Λοιπή Περιοχή.
(ια) Εντός της Χωρικής Ενότητας του Μητροπολιτικού Κέντρου:
αα)Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) προγραμματίζεται ως ο κυρίως πόλος μητροπολιτικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Ο ρόλος του ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω είναι: κέντρο υπηρεσιών, λειτουργιών και αποφάσεων, επιχειρηματικό κέντρο, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο, πόλος θαλάσσιων μεταφορών, κεντρικός προορισμός τουρισμού πόλης.
ββ) Η περιοχή ανατολικά του ΠΣΘ, προγραμματίζεται ως πόλος έλξης μονάδων καινοτομίας, έρευνας και μεταποίησης, και ταυτόχρονα υπηρεσιών κλίμακας του αστικού πληθυσμού, όπως είναι εμπορικές και εκθεσιακές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, δραστηριότητες αναψυχής, μέσω και της αξιοποίησης της εγγύτητας της περιοχής με τον αερολιμένα Μακεδονία.
γγ) Η περιοχή δυτικά του ΠΣΘ προγραμματίζεται ως πόλος συγκέντρωσης δραστηριοτήτων της μεταποίησης, του χονδρεμπορίου, της διαμετακόμισης και εκθεσιακών κέντρων, αξιοποιώντας την προνομιακή του θέση ως προς το εθνικό και διεθνές μεταφορικό δίκτυο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς και η εξυγίανση των ήδη υφισταμένων υποδοχέων ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση του θέματος του βιομηχανικού κινδύνου. Επιπλέον, ο πόλος αυτός μπορεί να ενισχύεται είναι επιθυμητή η ενίσχυσή του με δραστηριότητες ερευνητικές και επιχειρηματικές, όπως με ξενοδοχειακές και νοσηλευτικές εγκαταστάσεις και με εγκαταστάσεις αναψυχής.
2. Οι στόχοι και οι επιλογές χωρικής οργάνωσης για τη Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Ζώνης Λιμνών προσδιορίζονται ως ακολούθως:
(α) Διατήρηση και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής του πρωτογενή τομέα, ενθάρρυνση νέων καλλιεργειών, στήριξη της πρώτης επεξεργασίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.
(β) Ρύθμιση και αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας των υδάτινων οικοσυστημάτων των λιμνών.
(γ) Βιώσιμη διαχείριση και δικτύωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής και πολιτισμού.
(δ) Οργάνωση σε ζώνες της αναμενόμενης ζήτησης επιχειρηματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος και της γεωργικής γης.
(ε) Τόνωση των υποδομών και των λειτουργιών των τοπικών αστικών κέντρων. Ειδικότερα:
(στ)
αα) Έλεγχος της οικιστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία των ακτών και των παράκτιων περιοχών καθώς και των δασικών οικοσυστημάτων.
ββ) Έλεγχος και οργάνωση των χρήσεων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γραμμικά ως προς τους οδικούς άξονες.
γγ) Ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργικότητας των οικισμών.
3. Η Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής αποτελεί το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και προγραμματίζεται σε δύο διακριτές Υποενότητες:
(α) Χωρική Υποενότητα Νοτιοδυτικής Χαλκιδικής: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων των δήμων αα) Νέας Προποντίδας, ββ) Κασσάνδρας, γγ) Σιθωνίας και δδ) Πολυγύρου, εξαιρουμένης της δημοτικής ενότητας Ζερβοχωρίων. Χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη έντονων ροών και εξαρτήσεων με τη Χωρική Ενότητα του Μητροπολιτικού Κέντρου, με επίκεντρο τον παραθερισμό, τον τουρισμό και την αναψυχή. Για τη Χωρική οργάνωση της Υποενότητας καθορίζονται οι εξής κατευθύνσεις: αα) Οργάνωση χρήσεων γης και δραστηριοτήτων για τη ρύθμιση των συγκρούσεων που υπάρχουν. ββ) Λήψη ισχυρών μέτρων προστασίας των φυσικών πόρων, με προτεραιότητα στις παράκτιες περιοχές. γγ) Ενθάρρυνση ειδικών μορφών τουρισμού, ανάδειξη των στοιχείων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, και προώθηση τουριστικών δικτύων σε σύνδεση με τον ανεπτυγμένο παραθαλάσσιο τουρισμό. δδ) Διερεύνηση της σκοπιμότητας δημιουργίας οργανωμένων ζωνών επαγγελματικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στον Πολύγυρο και στα Μουδανιά, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2742/1999, 2545/1997 και 3892/2011, όπως ισχύουν, καθώς και οργάνωσης των ήδη υφιστάμενων συγκεντρώσεων στην περιοχή Λάκκωμα. εε) Ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα.
(β) Χωρική Υποενότητα Βορειοανατολικής Χαλκιδικής: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων του δήμου Αριστοτέλη, συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής ενότητας Ζερβοχωρίων του δήμου Πολυγύρου. Για τη Χωρική οργάνωση της Υποενότητας καθορίζονται οι εξής κατευθύνσεις: αα) Προώθηση του τουρισμού και εναλλακτικών μορφών του σε συνδυασμό με δημιουργία τουριστικών δικτύων. ββ) Δημιουργία πάρκων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση των μεταλλευτικών πόρων σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. γγ) Προστασία των πλούσιων φυσικών πόρων, του τοπίου και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. δδ) Τόνωση των υποδομών και των λειτουργιών των οικιστικών κέντρων. εε) Ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα.
(γ) Εντός της Χωρικής Ενότητας Χαλκιδικής, τα αστικά κέντρα Πολυγύρου – Ν. Μουδανιών συνιστούν δίπολο, το οποίο αναπτυξιακά οργανώνεται και προγραμματίζεται με κύρια κατεύθυνση τις διοικητικές και τις λοιπές υπηρεσίες, τον τουρισμό και την αναψυχή.
4. Η Χωρική Ενότητα Κιλκίς συνιστά τη συνολική εδαφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με χαρακτηριστικά την πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα και την υφιστάμενη μεταποιητική και εμπορική δραστηριότητα.
(α) Ως στόχοι και επιλογές χωρικής οργάνωσης για τη Χωρική Ενότητα Κιλκίς, ορίζονται: αα) H δημιουργία νέων και εξυγίανση των υφιστάμενων υποδοχέων για χρήσεις μεταποιητικές, χονδρεμπορίου και διαμετακόμισης, σε σύνδεση με αντίστοιχες δραστηριότητες του Μητροπολιτικού Κέντρου και με σκοπό την αποφόρτισή του, και ββ) Η ενίσχυση των αστικών κέντρων της Ενότητας με τις κατάλληλες υποδομές και λειτουργίες, σε μία ιεραρχημένη διάρθρωση εξυπηρετήσεων του πληθυσμού.
(β) Εντός της Χωρική Ενότητας Κιλκίς και μέσω της παροχής νέων υποδομών και υπηρεσιών επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρού πόλου συγκέντρωσης δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
γ) Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διατήρηση και ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της κατάλληλης οργάνωσης χρήσεων γης, μέτρων προστασίας των πόρων και δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών και εξυπηρετήσεων.
5. Η Χωρική Ενότητα Δυτικής Ζώνης Αξιού περιλαμβάνει τους δήμους Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Πύδνας-Κολινδρου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας αντίστοιχα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ευνοϊκή προσπελασιμότητα και διατηρούν ισχυρή αλληλεξάρτηση με το Μητροπολιτικό Κέντρο, κυρίως μέσω της εμπορίας και διακίνησης μεταποιητικών και αγροτικών προϊόντων.
(α) Οι στόχοι και οι επιλογές χωρικής οργάνωσης για τη Χωρική Ενότητα Δυτικής Ζώνης Αξιού, προσδιορίζονται ως ακολούθως: αα) Αξιοποίηση της καλής προσπελασιμότητας για τη δημιουργία και οργάνωση ζωνών μεταποιητικής και εμπορευματικής δραστηριότητας. ββ) Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διατήρηση και ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, μέσω της κατάλληλης οργάνωσης χρήσεων γης, μέτρων προστασίας των πόρων και δημιουργίας συμπληρωματικών υποδομών και εξυπηρετήσεων. γγ) Ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργικότητας των οικισμών.
(β) Εντός της Χωρικής Ενότητας Δυτικής Ζώνης Αξιού, διακρίνονται: αα) η στρατηγικής σημασίας περιοχή Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών, με κύριο χαρακτηριστικό τη συνδυασμένη ανάπτυξη γεωργικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, και ββ) ο μείζονος σημασίας αρχαιολογικός τόπος της Πέλλας, για τον οποίο επιδίωξη είναι η ισχυρότερη ανάδειξη, προβολή και δικτύωση με μορφές κυρίως ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού καθώς και άλλων μορφών τουρισμού της περιοχής εφαρμογής του νέου ΡΣΘ.