Άρθρο 41 – Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των νέων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ οι αντίστοιχες πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει του ν.1515/1985 ( Α’ 18).
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν.1515/1985, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.