Άρθρο 59 – Πλαίσιο για τις λοιπές κοινωνικές υποδομές και εξυπηρετήσεις

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της αστικής πολιτικής, πέραν των όσων ορίζονται για τις υποδομές πολιτισμού και πρασίνου (άρθρα 57 και 58), ορίζονται κατευθύνσεις σχεδιασμού και για τις λοιπές κοινωνικές υποδομές: τη διοίκηση, την εκπαίδευση, την υγεία – πρόνοια και τον αθλητισμό.
2. Ως προς τις υποδομές της δημόσιας διοίκησης, κύριες κατευθύνσεις σχεδιασμού αποτελούν η προσαρμογή και χωρική κατανομή τους σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική οργάνωση, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών, όπως κτίρια, εξοπλισμός, ώστε να εκπληρώνεται κατά τον καλλίτερο τρόπο η αποστολή των υπηρεσιών και φορέων δημόσιας διοίκησης, να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη τη γεωγραφική περιοχή αναφοράς τους και να ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας τους.
3. Ως προς τις υποδομές εκπαίδευσης, κύρια κατεύθυνση σχεδιασμού αποτελεί η επίλυση των ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων στέγασης και εξοπλισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ειδικότερα:
(α) Οι υποδομές εκπαίδευσης επιπέδου πολεοδομικής ενότητας, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, αντιμετωπίζονται και επιλύονται στο πλαίσια της σύνταξης και αναθεώρησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων του ν. 2508/97 (Α΄124), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
(β) Οι υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, επιλύουν τις ανάγκες τους για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, με σχεδιασμό μητροπολιτικού επιπέδου. Οι επιλογές στηρίζονται σε σχεδιασμό των ίδιων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και για την υλοποίησή του απαιτείται η γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ.
(γ) Οι υποδομές εφαρμοσμένης έρευνας υπόκεινται επίσης σε σχεδιασμό μητροπολιτικού επιπέδου και σε ανάλογες διαδικασίες, ενώ ως κατάλληλη μορφή εγκατάστασης είναι αυτή των οργανωμένων τεχνολογικών πάρκων και τεχνοπόλεων του ν. 2545/1997 (Α΄ 254).
4. Ως προς τις υποδομές υγείας και πρόνοιας, κύρια κατεύθυνση σχεδιασμού τους αποτελεί η εξασφάλιση ικανής προσβασιμότητας από το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών των αστικών κέντρων και οικισμών της περιοχής εφαρμογής. Αναλυτικότερα επιδιώκεται:
(α) Η εξασφάλιση κατά το σχεδιασμό ικανοποιητικού χρόνου προσπέλασης, μικρότερου του ημίωρου, προς μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας αστικού ή μη τύπου, από τους κατοίκους οργανωμένων οικισμών.
(β) Η διατήρηση της απρόσκοπτης προσπέλασης ασθενών και ασθενοφόρων οχημάτων των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων δομών υγείας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, μέσω κατάλληλων συγκοινωνιακών και πολεοδομικών ρυθμίσεων. Η χωροθέτηση νέων δομών αυτού του επιπέδου συνδυάζεται απαραίτητα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αστικών και υπεραστικών μεταφορικών υποδομών.
(γ) Η χωροθέτηση νέων ιδιωτικών θεραπευτηρίων είναι δυνατή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, σε περιοχές, εντός ή εκτός σχεδίου. Κατά τη χωροθέτηση μονάδων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 και άνω, σύμφωνα με το ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ελέγχονται με ευθύνη του ΟΡ.ΘΕ. οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής και στο κυκλοφοριακό δίκτυο και επιβάλλονται κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων με ευθύνη του επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση, θετική γνωμοδότηση του ΟΡ.ΘΕ. για την αδειοδότηση αυτών των μονάδων, τεκμηριώνεται επαρκώς βάσει της ικανότητας του ευρύτερου μεταφορικού δικτύου να διαχειριστεί και να εξυπηρετήσει τη ζήτηση μεταφορικού έργου που θα προκληθεί άμεσα ή έμμεσα.
(δ) Μονάδες ενδιάμεσης περίθαλψης, όπως ειδικές μονάδες αποθεραπείας – αποκατάστασης, άσυλα, δομές ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης και καταπολέμησης ναρκωτικών, μονάδες χρόνιων παθήσεων αναπτύσσονται σε δίκτυα σύμφωνα με τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και χωροθετούνται σε περιοχές εντός και εκτός ορίων οικισμών.
5. Ως προς τις υποδομές αθλητισμού, κατεύθυνση αποτελεί η κάλυψη του συνόλου των οικισμών με πυρήνες αθλητικών κέντρων Α’ τάξεως καθώς και η κατασκευή – αναβάθμιση αθλητικών πυρήνων Β’ τάξεως στα αστικά κέντρα των Γιαννιτσών, Κιλκίς, Αλεξάνδρειας, Πολυγύρου, Μουδανιών καθώς και στις έδρες όλων των δήμων της Χωρικής Ενότητας του Μητροπολιτικού Κέντρου. Ειδικότερα ορίζεται:
(α) Η χωροθέτηση αθλητικών πυρήνων, Α’ τάξεως ή Β’ τάξεως, συνδυάζεται σε κάθε περίπτωση με χώρους πρασίνου, ενώ υπάρχει μέριμνα για εξυπηρέτηση με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης.
(β) Περιμετρικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, είναι δυνατή η δημιουργία υπερτοπικών πόλων αθλητισμού. Επίσης είναι δυνατή η χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας, όπως στάδια και γήπεδα, μικτής χρήσης, προς το σκοπό της μετεγκατάστασης υποδομών αθλητικών σωματείων, οι οποίες λειτουργούν σήμερα εντός περιοχών κατοικίας και δεν ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές και απαιτήσεις εξυπηρέτησης.
(γ) Η χωροθέτηση των παραπάνω νέων εγκαταστάσεων υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: αα) της απρόσκοπτης πρόσβασης από το αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο και αποτροπής της πρόκλησης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και ββ) της επάρκειας σε χώρους στάθμευσης και λοιπές εξυπηρετήσεις.
(δ) Η έγκριση χωροθέτησης των νέων εγκαταστάσεων απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡ.ΘΕ., ώστε να διασφαλίζονται οι τεθείσες προϋποθέσεις και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ελέγχου και αντιμετώπισης των χωρικών επιπτώσεων. Για να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡ.ΘΕ. γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη θέσπιση ειδικών πολεοδομικών κινήτρων για το νέο χώρο εγκατάστασης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στο χώρο από τον οποίο μετεγκαθίστανται οι σχετικές υποδομές και λειτουργίες. Έως τη μετεγκατάστασή τους, τα υφιστάμενα στάδια μπορούν να εκσυγχρονίζονται και να επισκευάζονται προκειμένου να τηρούν τους όρους ασφαλείας και τα εκάστοτε διεθνή πρότυπα τέλεσης αγωνισμάτων, χωρίς να δύνανται να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους.