Άρθρο 01- Ορισμός και περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής

1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής (εφεξής νέο ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.
Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:
α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώρου,
β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστηριοτήτων,
γ) στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων,
δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής
ε) στην πολεοδομική οργάνωση,
στ) στην πολιτική γης,
ζ) στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων,
η) στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,
θ) στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων περιφερειών.
4. Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 2742/1999 (Α’ 207), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), εξειδικεύονται και διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ.

  • 3 Απριλίου 2014, 10:00 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού θα ήθελε να χαιρετήσει την επικαιροποίηση του ΡΣΑ, το οποίο έπρεπε σύμφωνα με τα διεθνή κρατούντα, να είχε προ πολλού αναθεωρηθεί και προσανατολιστεί στα σημερινά δεδομένα.
    Θα θέλαμε να προβούμε με μερικές καίριες παρατηρήσεις για ορισμένες επιμέρους διατάξεις του ΝΣ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό εποικοδομητικά στην υπό εξέλιξη διαδικασία διαβούλευσης.
    Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το χρονικό διάστημα που τέθηκε σε διαβούλευση το εν λόγω ΝΣ είναι εξαιρετικά περιορισμένο για ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο ζήτημα και δεν συμβάλλει στην επί της ουσίας επισήμανση προβληματισμών.
    Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα Ρυθμιστικά Σχέδια οφείλουν να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και να προτείνουν κατευθυντήριου σχεδιασμού πολιτικές χωρικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το υπό διαβούλευση ΝΣ περιλαμβάνει πλήθος κανονιστικών διατάξεων με ρυθμίσεις που αποτελούν αντικείμενο κατώτερου επιπέδων σχεδιασμού (π.χ. αναφορές σε πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις, αλλαγές σχεδιασμού χρήσεων γης).