Άρθρο 23 – Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής

1. Διατηρείται και ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας για λόγους συμβολής στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αττικής και για περιβαλλοντικούς λόγους, που αναφέρονται στη διαφύλαξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας και των αγροτοοικοσυστημάτων. Αναγνωρίζεται η σημασία του πρωτογενούς τομέα ως υποστηρικτικού και συμπληρωματικού στις παραγωγικές διαδικασίες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.
2. Ειδικοί στόχοι για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, είναι οι εξής:
α) Η υποστήριξη, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία.
β) Η αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και η στήριξη μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιμων μορφών διαχείρισης, κυρίως βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
γ) Η ενίσχυση συμπληρωματικών προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων, όπως η χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
3. Η γεωργική γη αντιμετωπίζεται ως σημαντικός περιβαλλοντικός και παραγωγικός πόρος. Για την αποτελεσματικότερη προστασία της γεωργικής γης:
α) Καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περιοχές γεωργίας πρώτης προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής.
β) Διατάξεις για τον καθορισμό και την οριοθέτηση γεωργικών περιοχών μπορούν να προβλέπονται με τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, με τα οποία καθορίζονται και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και επιβάλλονται ειδικοί όροι δόμησης. Ενδεικτικά, κατηγοριοποιούνται οι γεωργικές περιοχές, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XII, όπου και διατυπώνονται οι σχετικές κατευθύνσεις.
4. Για τη χωροθέτηση μονάδων και ζωνών Υδατοκαλλιεργειών στην Αττική εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΑΠ 31722/4.11.2011 Β΄ 2505). Συντάσσονται ειδικές μελέτες, με τις οποίες αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους και οι δραστηριότητες των μονάδων στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο, όσον αφορά στις ίδιες και στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό άλλων χρήσεων ή δραστηριοτήτων, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό και την οριοθέτηση των ζωνών καταλληλότητας υδατοκαλλιεργειών εντός των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργιών ή τον καθορισμό νέων, εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες.

 • 2 Απριλίου 2014, 13:15 | ΔΑΝΑΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

  Σκεπτικό: Είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της μεγαλούπολης να περιβάλλεται από αγροτική γη κυρίως για να έχει εύκολη τροφοδοσία με αγροτικά προϊόντα αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς και ποιότητας ζωής.
  Λόγω των τεράστιων πιέσεων στις οποίες έχει υποβληθεί το υπάρχον και συνεχώς μειούμενο απόθεμα αγροτικής γης, χρειάζεται να περιφρουρηθούν οι υπάρχοντες θεσμοί προστασίας, να διευρυνθούν όπου χρειάζεται και να εφαρμοστούν πολιτικές που να επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων προστασίας.
  Οι περιλαμβανόμενες στο Σχέδιο Νόμου άρθρο 23 και Παρ. ΧΙΙ κατευθύνσεις και υποδείξεις για την προστασία της αγροτικής γης χρειάζεται να αποκτήσουν εργαλεία για την άμεση εφαρμογή τους. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα τουλάχιστον για περιοχές που είναι ήδη θεσμοθετημένες με διάφορους θεσμούς, ισχύοντες αλλά μη ολοκληρωμένους με εργαλεία εφαρμογής .
  Χρειάζεται επίσης λόγω των πιέσεων να θεσμοθετηθούν με το ΡΣΑ οι ήδη μελετημένες στο Οργανισμό Αθήνας ειδικές περιαστικές ζώνες ενιαίων γεωργικών εκτάσεων άμεσης και αυξημένης προστασίας.
  Πρόταση 1: Να περιληφθεί στο υπόβαθρο χαρτών η ένδειξη – σήμανση της αγροτικής γης όπου θα έχουν απ’ ευθείας αναφορά μέτρα άμεσης προστασίας της αγροτικής γης με τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 23.
  Πρόταση 2. Να περιληφθεί στο άρθρο 23 η πρόβλεψη για ειδικές περιαστικές ζώνες ενιαίων γεωργικών εκτάσεων άμεσης και αυξημένης προστασίας με την ονομασία Πάρκα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μαζί με τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας και την απαραίτητη σήμανσή τους στα υπόβαθρα χαρτών του ΡΣΑ.

 • 31 Μαρτίου 2014, 08:56 | Βασιλική Σταυρουλάκη

  Άρθρο 23, παρ.3. περ.α

  Η Επιτροπή επισημαίνει ότι πουθενά στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν απαντάται ο όρος «περιοχές γεωργίας πρώτης προτεραιότητας». Αντίθετα χρησιμοποιείται ο ενδεδειγμένος όρος «Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» για να υποδηλωθεί η διαφοροποίηση της από την Απλή Γεωργική Γη. Η Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας προστατεύεται μεταξύ των άλλων και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200).
  Ιδιαίτερα, στη παράγραφο 2 του άρθρου 56, προβλέπεται η έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με την οποία καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Ο παραπάνω καθορισμός γίνεται βάση των κριτηρίων διαβάθμισης σε ποιότητες και κατάταξης σε κατηγορίες παραγωγικότητας της Γεωργικής Γης που ήδη έχουν θεσπισθεί με την με αριθμ. 168040/03-09-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1528) ΚΥΑ όπως ισχύει.
  Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αγροτική γη είναι φυσικός πόρος (κατηγορία εδαφών) που η χρήση του μπορεί να επιφέρει Υψηλή Παραγωγικότητα (Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας) λόγω των βέλτιστων
  φυσικοχημικών ιδιοτήτων του, της δυνατότητας άρδευσής του, της ειδικής σύστασης και μορφολογίας του, του βέλτιστου μικροκλίματος και της θέσης (ειδικές και παραδοσιακές καλλιέργειες) (168040/03-09-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1528) ΚΥΑ).

  Άρθρο 23, παρ.3. περ.β

  Η Επιτροπή θεωρεί εσφαλμένη την ενδεικτική κατηγοριοποίηση των Περιοχών Γεωργίας και των κριτηρίων που αναφέρονται ανά κατηγορία, καθώς έτσι η έννοια της γεωργικής γης επαναπροσδιορίζεται και γίνεται ταυτόσημη με την καλλιέργεια και εν γένει την παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών).
  Η Επιτροπή διαφωνεί με τα αναφερθέντα στο άρθρο 23, παρ.3. εδαφ.2 επειδή η εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων της παραγράφου 3β του άρθρου 23 και οι αντίστοιχες κατευθύνσεις του Παραρτήματος XII, του σχ. Νόμου οδηγούν σε παρέκκλιση και όχι σε επίτευξη του Ειδικού Στρατηγικού Στόχου του ΡΣΑ σχετικά με την διαφύλαξη και προστασία των πόρων της Αττικής ως πολύτιμων και πεπερασμένων. Με την εφαρμογή των ανωτέρω, εξαιρούνται σημαντικές γεωργικές γαίες της Περιφέρειας Αττικής που εμπίπτουν στον όρο Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Επιπρόσθετα, ο καθορισμός της παραγωγικότητας της αγροτικής γης με βάση την επιδότηση της καλλιέργειας έρχεται σε αντίθεση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ερημοποίηση (ΣΜΠΕ σελ.4-64).

  Παράρτημα XII σελ.20
  Η Επιτροπή διαφωνεί με την εγκατάσταση σφαγείων, παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταποίησης, συστημάτων επεξεργασίας και διαχείρισης των παραπροϊόντων των ελαιουργείων ή αποκεντρωμένων μικρής κλίμακας συστημάτων κομποστοποίησης των απορριμμάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των υπολειμμάτων των καλλιεργειών εντός της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα ήταν αρνητική στην άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων στις αγροτικές γαίες που θα χαρακτηριστούν ως απλή γεωργική γη και θα βρίσκονται στις παρυφές της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. Επίσης, με δεδομένη την ανάγκη για αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, η Επιτροπή δεν θα ήταν αντίθετη στην εγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης. Προϋπόθεση για την οριοθέτηση των δραστηριοτήτων εντός της απλής αγροτικής γης με τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού είναι η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που προβλέπεται από το Άρθρο 56 παρ.2. του Νόμου 2637/1998 και τις τροποποιήσεις του.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  α) στο Άρθρο 23 του Σχ. Νόμου παρ.2. περ. γ στους ειδικούς στόχους για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Αττικής αναφέρεται: «Η ενίσχυση συμπληρωματικών ως προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων (δυνατότητα χωροθέτησης συμπληρωματικών χρήσεων δευτερογενή και τριτογενή)».
  β) στο Παράρτημα ΙΙ όπου παρουσιάζεται ο Πίνακας Έργων/ Παρεμβάσεων Σχεδίου Δράσης 3.2:Δευτερογενής Τομέας / Μεταποίηση με κωδικό 3.2.4. (σελ. 87) προβλέπεται η οριοθέτηση, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και πολεοδόμηση των νέων Υποδοχέων του ΡΣΑ
  γ) η αποτύπωση στο χάρτη «6. Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων» των νέων Υποδοχέων καταδεικνύει ότι για ορισμένους εξ’ αυτών προτείνεται η χωροθέτηση εντός Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας
  δ) ότι στο άρθρο 44 παρ.2 του Ν.3982/2011 δεν αποκλείεται ρητά η οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων σε Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
  ε) δεν αναλύονται στη ΣΜΠΕ οι συνέπειες (χωροθέτηση σε ΑΓΥΠ) και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χωροθέτησης νέων Υποδοχέων του ΡΣΑ στον εξωαστικό χώρο,

  Η Επιτροπή φρονεί ότι είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά την χωροθέτηση των νέων Υποδοχέων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας από τις πιέσεις που πρόκειται να ασκηθούν από την ανάπτυξη των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αθηνών (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Αθηνών/ συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ.641 /04-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7Λ7-ΩΓΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής