Άρθρο 50 – Χωροταξική διάρθρωση – ιεράρχηση αστικών κέντρων

1. Στη συνολική περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ προωθείται η οργάνωση ενός ιεραρχημένου συστήματος αστικών κέντρων, μέσω της οποίας επιδιώκεται:
(α) Η ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής και της λειτουργικότητας της περιοχής εφαρμογής και της κάθε Χωρικής Ενότητας και Υποενότητας.
(β) Η εξισορρόπηση των σχέσεων και συνδέσεων μεταξύ της Χωρικής Ενότητας του Μητροπολιτικού Κέντρου και των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων, με βάση τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της καθεμιάς.
(γ) Η διασφάλιση συμπληρωματικότητας στους ρόλους και τις λειτουργίες μεταξύ των αστικών κέντρων.
2. Τα αστικά κέντρα της περιοχής εφαρμογής ιεραρχούνται ως προς το ρόλο τους και την εμβέλειά τους ως εξής:
(α) Χωρική Ενότητα Μητροπολιτικού Κέντρου: Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης ως κέντρο μητροπολιτικής εμβέλειας, και δευτερεύοντα κέντρα: Θέρμη και Σίνδος.
(β) Κέντρα Χωρικών Ενοτήτων: αα) Λαγκαδάς, Ασπροβάλτα στην Ενότητα Λιμνών, ββ) Πολύγυρος, Αρναία, Μουδανιά, Μαρμαράς και Κασσάνδρεια στην Ενότητα Χαλκιδικής, γγ) Κιλκίς, Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Γουμένισσα στην Ενότητα Κιλκίς, δδ) Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Αιγίνιο στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Ζώνης Αξιού.
3. Ενισχύεται ο διευρυμένος, πολυλειτουργικός, ρόλος των παραπάνω κέντρων, με υποδομές και κοινωνικό εξοπλισμό που να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής εμβέλειάς τους. Ο σχεδιασμός των αναγκών σε εξοπλισμό των εξαρτώμενων οικισμών πρέπει να είναι ενιαίος και ισόρροπος, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση του πληθυσμού.
4. Για την ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων του δικτύου, απαιτείται η κατάλληλη πολεοδομική και λειτουργική τους οργάνωση. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση και αναζωογόνηση των κεντρικών περιοχών τους, μέσω της χρήσης των κατάλληλων πολεοδομικών εργαλείων και μηχανισμών.