Άρθρο 169 – Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του άρθρου 1 ν. 4224/2013

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών της παρ. 1 του άρθρου 120 δύναται να χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση και άντληση των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.) που προβλέπεται στο Στάδιο 2 του Δευτέρου Κεφαλαίου του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του άρθρου 1 του ν. 4224/2013,  όπως κάθε φορά ισχύει.