Άρθρο 88 – Απογραφή – Διάθεση του ενεργητικού

1. Η διαδικασία του παρόντος τίτλου ακολουθείται εφόσον το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση του άρθρου 7 αποφάσισε την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής.
2. Ο σύνδικος με την εγκατάστασή του στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, και εν συνεχεία καταρτίζει με βάση την απογραφή υπόμνημα προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, περιλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού της.
3. Ο σύνδικος, προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της εκκαθάρισης, περιλαμβανομένων και των δικών του αμοιβών, δύναται να λάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκποίησης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες είναι ομαδικό πίστωμα.
4. Το συντομότερο δυνατόν από την εγκατάστασή του, ο σύνδικος διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων). Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός δύναται να αφορά και την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών απαιτήσεων) εφόσον αυτά δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα εκποιούμενα λειτουργικά σύνολα (κλάδους). Η μεταβίβαση λειτουργικού συνόλου περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των εκκρεμών συμβατικών σχέσεων που το αφορούν κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 34. Εφόσον μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι βεβαρυμμένα ή κατασχεμένα ή υπόκεινται σε δέσμευση οποιαδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων, μεταβιβάζονται ελεύθερα βαρών και πάσης φύσης δεσμεύσεων. Για την επιλογή του ως προς την εκποίηση του ενεργητικού ως ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή και επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, ο σύνδικος λαμβάνει έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.
5. Για την εκποίηση του ενεργητικού, ως σύνολο ή ως μέρη, κατά περίπτωση, ο σύνδικος, προσλαμβάνει συμβολαιογράφο και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction, με την εξαίρεση ότι δεν τίθεται τιμή πρώτης προσφοράς. Ο σύνδικος δικαιούται να δημοσιοποιήσει και με άλλον πρόσφορο τρόπο τη διενέργεια των διαγωνισμών για την εξασφάλιση της δέουσας δημοσιότητας.
6. Στην πρόσκληση ορίζεται η ημερομηνία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η οποία απέχει είκοσι (20) τουλάχιστον και το πολύ σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Στον συμβολαιογράφο κατατίθενται και οι λοιποί όροι του σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων περιέχεται η δέσμευση ότι με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος, ενώ περιλαμβάνεται και το κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης για τη σκοπούμενη δικαιοπραξία.
7. Ο σύνδικος δύναται να διαθέτει προς ενδιαφερομένους πληροφορίες ως προς τα διατιθέμενα περιουσιακά στοιχεία, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις εκκρεμείς συμβάσεις και τα εργασιακά θέματα και σχέσεις του οφειλέτη που αφορούν το διατιθέμενο λειτουργικό σύνολο, καθώς και πρόσβαση σε ενδιαφερομένους αγοραστές σε στοιχεία της εταιρείας. Η παροχή σύμμετρης πληροφορήσεως προς όλους τους ενδιαφερομένους γίνεται με ευθύνη του συνδίκου.
8. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διαδικασίας, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο σύνδικος συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται.
9. Στην συνέχεια και εντός μηνός από την ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συνέρχεται αμελλητί, με πρόσκληση του συνδίκου, συνέλευση των πιστωτών, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η συνέλευση των πιστωτών μπορεί επίσης να εγκρίνει τη συναλλαγή υπό τον όρο βελτίωσης της προσφοράς ως προς το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, οπότε ο πλειοδότης υποχρεούται να υποβάλλει τη νέα βελτιωμένη προσφορά εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση του συνδίκου. Σε περίπτωση λήψης εγκριτικής απόφασης ή υποβολής βελτιωμένης προσφοράς με το τίμημα που αποφασίστηκε από τη συνέλευση των πιστωτών, ο σύνδικος μεταβιβάζει το εκπλειστηριαζόμενο λειτουργικό σύνολο στον πλειοδότη σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών. Σε περίπτωση μη λήψης εγκρίσεως της συναλλαγής επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 10.
10. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για οποιοδήποτε από τα λειτουργικά σύνολα ή τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, η διαδικασία εκποίησης του παρόντος τίτλου θεωρείται ότι έχει λήξει και ο σύνδικος προχωρά σε εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με τη διαδικασία του μέρους III του παρόντος κεφαλαίου.
11. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε προσφορά για ορισμένα μόνο από τα λειτουργικά σύνολα ή τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά της στοιχεία, ο σύνδικος δεν διενεργεί νέο διαγωνισμό ως προς αυτά, αλλά περιορίζεται στη διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν προσφορές εφαρμόζοντας αναλογικά την διαδικασία των παρ. 8 και 9, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 91. Η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 1 του άρθρου 91. Τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά εκποιούνται με τη διαδικασία του μέρους III του παρόντος κεφαλαίου.

  • Πώς δικαιολογείται η επιλογή στην περίπτωση της εκποίησης επιχείρηση εν συνόλω ή κλάδων αυτής, να μην υπάρχει εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή ούτε τιμή πρώτης προσφοράς; Γιατί να μην εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση η διάταξη του άρθρου 92 παρ. 4 (δηλαδή να προσλαμβάνονται 2 πιστοποιημένοι εκτιμητές και η τιμή πρώτης προσφοράς να είναι ίση με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των ανωτέρω δύο προσώπων; )