Άρθρο 78 – Σύγκληση της συνέλευσης

1. Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης, ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις τελούν υπό αίρεση.
2. Συγκαλείται από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα κώδικα. Περίληψη της διάταξης του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης, που περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, δημοσιεύεται πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης. Την σύγκληση της συνέλευσης μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε πιστωτής ορίζοντας και τα προς απόφαση θέματα, οπότε συγκαλείται αμελλητί από τον εισηγητή.
3. Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να ζητηθεί από τον σύνδικο η παροχή πληροφοριών ως προς την εξέλιξη της πτώχευσης, ή ως προς στοιχεία του οφειλέτη τα οποία κατά νόμο κατέχει ή έχει αποκτήσει ο σύνδικος. Ο σύνδικος αρνείται την παροχή των στοιχείων αυτών μόνο σε περίπτωση που απαγορεύεται από διάταξη νόμου.

  • Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας/Σύνδικος, ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους πιστωτές εντός 30 ημερών την ανάληψη της σχετικής ευθύνης. Λαμβάνει σχετικές απαντήσεις ηλεκτρονικά εντός 20 – 25 ημερών. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιστωτών ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας τις λαμβάνει από το σύστημα TAXIS στο οποίο κάθε επιχείρηση, με δική της ευθύνη, καταχωρεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση διαδικασίας με βάση το Πτωχευτικό Δίκαιο, ενημερώνονται όλοι οι δανειστές (πιστωτές) της επιχείρησης μέσω της ηλεκτρονικής ενημέρωσης που θα καθιερωθεί. Η ενημέρωση βασίζεται στους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου των δανειστών (πιστωτών) που παραχωρούνται υποχρεωτικά από την επιχείρηση ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:48 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Τα πάντα θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της πτώχευσης, όπως και η συνέλευση των Πιστωτών. Ενημέρωση ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Φερεγγυότητας και της Πλατφόρμας και συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη με υποδομή που θα παρέχει η ΕΓΔΙΧ προς όλους. Αυτό θα δώσει και την δυνατότητα καταγραφής της συνέλευσης, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την διαδικασία και επιτρεπτό (με βάση το GDPR).