Άρθρο 70 – Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη

Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεομοιοτυπιών και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση του έχουν σχέση με την πτώχευση. Ο σύνδικος παραδίδει προς τον οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ. είναι άσχετες με την πτώχευση και είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση να τηρεί εχεμύθεια, διαφορετικά τιμωρείται κατά το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα.

  • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 23:17 | Ιωάννης Μεταξάς

    Άραγε, είναι σκόπιμα ασαφής η φράση «Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεομοιοτυπιών και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση του έχουν σχέση με την πτώχευση» ;

    Πώς λαμβάνεται η γνώση αυτή, πώς επιβάλλεται η παράδοση του παραπάνω υλικού στον σύνδικο, ποια προβλέπεται να είναι τα κριτήρια με τα οποία αυτός εκτιμά ότι καθετί εκ των παραπάνω σχετίζεται ή όχι με την πτώχευση και, τέλος, γιατί απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά περί προσωπικών δεδομένων;

    Να προστεθεί, τουλάχιστον, η φράση, «με την επιφύλαξη της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τους ορισμούς του νόμου 4624 / 2019», διαφορετικά τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι σαφώς περισσότερα των όποιων αποπειράται να επιλυθούν.