Άρθρο 97 – Διανομή εκπλειστηριάσματος / πίνακας κατάταξης

1. Ο σύνδικος διανέμει στους πιστωτές το εκπλειστηρίασμα, καθώς και κάθε ποσό που εισέπραξε κατά οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό της πτωχεύσεως σύμφωνα με τον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων. Με άδεια του εισηγητή μπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε προσωρινές διανομές. Από το εκπλειστηρίασμα προαφαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα ποσά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας και των ομαδικών πιστωμάτων.
2. Ο σύνδικος συντάσσει πίνακα κατάταξης για κάθε προσωρινή διανομή, στον οποίο αναφέρει το ποσό ικανοποίησης κάθε απαίτησης από τη συγκεκριμένη προσωρινή διανομή καθώς και τα προαφαιρούμενα ποσά και σχετική αιτιολογία. Ο πίνακας κατάταξης υποβάλλεται στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τον δημοσιεύει. Η κατάταξη των πιστωτών γίνεται κατά την αναλογική εφαρμογή των άρθρων 975 έως και 978 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Προστίθενται ως πρώτη τάξη των γενικών προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις οποιασδήποτε φύσεως προς την επιχείρηση του οφειλέτη, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνέχιση της δραστηριότητας και των πληρωμών της, η διάσωσή της και η διατήρηση ή επαύξηση της περιουσίας της, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης του παρόντος κώδικα. Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς τον σκοπό συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κάθε φύσης και παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς την επιχείρηση του οφειλέτη που δίδονται για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου και γεννώνται κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης, το οποίο δύναται να απέχει έως έξι (6) μήνες, κατ` ανώτατο όριο, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επικύρωσης. Το προνόμιο του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον οι σκοποί των χρηματοδοτήσεων ή των παροχών και η ύπαρξη του προνομίου προβλέπονται ρητά στη συμφωνία εξυγίανσης ή σε συμβάσεις που καταρτίζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Το προνόμιο των προηγούμενων εδαφίων δεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στο πλαίσιο αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.
β. Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 88 επ.), αν υπάρχουν ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές επί κατ` ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του οφειλέτη, κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού του μέρους του τιμήματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνόμιο, του οποίου η αξία υπολογίζεται για την κατάταξή τους.
3. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ο οφειλέτης καθώς και οι αναγγελθέντες πιστωτές, τόσο ως προς την επαλήθευση όσο και ως προς την κατάταξη.
4. Οι ανακοπές εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του πίνακα κατάταξης, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον.
5. Αν δεν ασκήθηκαν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο σύνδικος διανέμει αμέσως το εκπλειστηρίασμα. Άλλως, η πληρωμή γίνεται μόνο προς τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων δεν προσβλήθηκε η κατάταξη, διατηρείται δε το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του αμφισβητούμενου πιστωτή, μέχρι η κατάταξη του να γίνει τελεσίδικη. Ο εισηγητής μπορεί, μετά από αίτηση αυτού του οποίου προσβλήθηκε η κατάταξη, να διατάξει να γίνει η πληρωμή προς αυτόν, με τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας.
6. Εφόσον υποβληθεί από τον σύνδικο σχέδιο περιοδικών πληρωμών κατά την παρ. 2 του άρθρου 18, τα ποσά του σχεδίου διανέμονται στους πιστωτές συμμέτρως από τον σύνδικο.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 02:56 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Η παράγραφος 3 αποτελεί μεταφορά της διάταξης του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014 περί της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίησή της με την πτώχευση και η ιδιαιτερότητα της πτωχευτικής διαδικασίας. Προσθέτως η πρακτική εφαρμογή της εισαγωγής προς εκδίκαση από κοινού του συνόλου των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν στις επαληθεύσεις, προστιθέμενων μάλιστα και των ανακοπών ως προς την κατάταξη, έχει αποδειχθεί υπερβολικά μακρόχρονη, επίπονη για το Δικαστήριο και με μεγάλη πιθανότητα να εμφιλοχωρήσουν σφάλματα. Συνεπώς θα πρέπει οι αντιρρήσεις κατά το στάδιο των επαληθεύσεων και οι ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης να εισάγονται χωριστά. Ομοίως δεν μπορεί να αποκλειστούν τα ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων.