Άρθρο 154 – Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου συμπίπτει με το χρόνο θητείας των μελών της αρμόδιας αρχής.