Άρθρο 40 – Διεκδίκηση πωλητή

1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε πωλήσει εμπορεύματα στον οφειλέτη, τα οποία κατά την κήρυξη της πτώχευσης δεν έχουν ακόμα περιέλθει στην κατοχή του οφειλέτη ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του και εφόσον το τίμημα οφείλεται εν όλω ή εν μέρει.
2. Αν στην περίπτωση της παρ. 1 ο πωλητής κατέχει το πράγμα, έχει δικαίωμα επίσχεσης αυτού.