Άρθρο 80 – Πρόσκληση για αναγγελία

1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώσει στον σύνδικο κατάλογο των πιστωτών του και του ύψους των απαιτήσεων τους, με κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεση του.
2. Ο σύνδικος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές που είναι γνωστής διαμονής, κατοικίας ή έδρας από τα στοιχεία της πτώχευσης και τους καλεί να αναγγείλουν την απαίτησή τους και να καταθέσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, τα έγγραφά τους στον γραμματέα των πτωχεύσεων και τις προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται σε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεών τους, και επισημαίνει τις συνέπειες από την παράλειψη ή το εκπρόθεσμο της αναγγελίας της κατάθεσης των εγγράφων ή της επαλήθευσης των απαιτήσεων, και να δημοσιεύσει τα ανωτέρω.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:22 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Τα πάντα θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και σε μορφή που διευκολύνει την διαδικασία. Ο Οφειλέτης οφείλει να παραδίδει ηλεκτρονικά την λίστα με τους πιστωτές, σε μορφή αρχείου που εισάγετε εύκολα στην βάση δεδομένων της πλατφόρμας. Καμία επιστολή από τον σύνδικο, μόνο ηλεκτρονική επικοινωνία με όλους.

  • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 09:46 | Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Σύμφωνα με το άρθρο 82§1 «Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.», επομένως για ποιο λόγο να διατηρηθεί η κατάθεση των εγγράφων που συνοδεύουν την αναγγελία στο Γραμματέα των Πτωχεύσεων. Ορθότερο να απαλειφθεί η αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο σε κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα και στο άρθρο 82§1 να αναφερθεί ρητά ότι και τα σχετικά έγγραφα (ψηφιακά επικυρωμένο ενδεχομένως) κατατίθενται μαζί με την αναγγελία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Αν διατηρηθούν ως έχουν οι διατάξεις 80§2 και 82§1, τότε η μεν αναγγελία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά χωρίς έγγραφα ενώ τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραμματέα άνευ αναγγελίας. Πρακτικότερο όλων να κατατίθενται όλα στο μητρώο και να περατώνεται έτσι η διαδικασία της αναγγελίας.