Άρθρο 168 – Τροποποίηση ν. 3461/2006 και ν. 4514/2018

1. Η περ. η’ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«η απόκτηση κινητών αξιών γίνεται στο πλαίσιο διαδικασίας του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας».
2. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 11 του ν. 4514/2018 ως εξής:
«Σε περίπτωση διάθεσής κινητών αξίων ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο διαδικασίας εκποίησης ή εξυγίανσης του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας, η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς το πρόσωπο του αποκτώντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αποτελεί αίρεση της μεταβίβασης σε αυτόν.»