Άρθρο 57 – Διαδικασία

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σ` αυτό, χωρίς εξαίρεση, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Οι πρόσθετες παρεμβάσεις ενώπιόν του ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά χωρίς τήρηση προδικασίας. Οι κύριες παρεμβάσεις ασκούνται υποχρεωτικά με αυτοτελές δικόγραφο και με ποινή απαραδέκτου το αργότερο τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την δικάσιμο, και συνεκδικάζονται υποχρεωτικώς με την αίτηση και τις τυχόν ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις. Η άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές δικόγραφο σε διαφορετική δικάσιμο, δεν αποτελεί λόγο αναβολής της συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ημερών και η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) ημερών.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:44 | Κωνσταντίνος Καρλής

    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 57 ορίζεται ότι η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) ημερών ενώ στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ορίζεται ότι στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο οφειλέτης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο. Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται για την ίδια ενέργεια δύο διαφορετικές προθεσμίες σε διαφορετικά άρθρα. Πάντως αν και κατανοητή η επιδίωξη της ταχείας εκδίκασης τόσο η μία όσο και η άλλη προθεσμία είναι πολύ μικρές για την μελέτη μιας συνήθως πολυσέλιδης αίτησης πτώχευσης και την προετοιμασία της άμυνας του οφειλέτη. Ενδεχομένως η τόσο μικρή προθεσμία για την άμυνα του οφειλέτη δημιουργεί ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ