Άρθρο 133 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. Ως «πιστοποίηση διαχείρισης αφερεγγυότητας» ή «άδεια» ορίζεται η πράξη της αρμόδιας αρχής, η κατοχή της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 134.
β. Ως «αρμόδια αρχή» ορίζεται η «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας».
γ. Ως «αρμόδιο όργανο» ορίζεται το όργανο που διορίζει, αντικαθιστά και παύει τον διαχειριστή σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του.
δ. Ως «βαθμίδα» ορίζεται κάθε μία από τις δύο βαθμίδες, Α και Β, του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας.
ε. Ως «διαδικασία αφερεγγυότητας» ορίζεται κάθε διαδικασία η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
στ. Ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή «διαχειριστής» ορίζεται το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας.
ζ. Ως «δικηγορική εταιρεία» ορίζεται επαγγελματική εταιρία με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208).
η. Ως «δικηγόρος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη δικηγορική ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208).
θ. Ως «ελεγκτική εταιρία» νοείται η ούτως οριζόμενη στο άρθρο 2 του ν.4449/2017.
ι. Ως «έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που ασκείται στις περιπτώσεις των άρθρων 31 έως 36 του ν. 4308/2014 (Α 251).
κ. Ως «εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις» νοούνται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α` 176), εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.
λ. Ως «κράτος μέλος» ορίζεται κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
μ. Ως «λογιστής φοροτεχνικός Α τάξης» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2515/1997 (Α 154) και του π.δ. 340/1998 (Α 228).
ν. Ως «μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας» ή «μητρώο» ορίζεται το Δημόσιο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται οι διαχειριστές αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 142.
ξ. Ως «μητρώο πιστοποιημένων προσώπων» ορίζεται το Δημόσιο μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που έχουν λάβει πιστοποίηση διαχείρισης αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 140.
ο. Ως «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει την επαγγελματική άδεια του ορκωτού ελεγκτή λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 (Α 7).
π. Ως «πιστοποιημένο πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει και διατηρεί σε ισχύ την πιστοποίηση του άρθρου 137.
ρ. Ως «συμβολαιογράφος» ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την συμβολαιογραφική ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2830/2000.
σ. Ως «συμβουλευτική εταιρεία» ορίζεται κάθε εταιρεία που έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολεί λογιστές φοροτεχνικούς με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως.

  • Το ΒΕΑ προτείνει ως αφερεγγυότητα να ορίζεται η αδυναμία μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ή/και τις υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον (test χρηματοροών). Οι υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον εξαρτώνται από διάφορες καταστάσεις και ειδικά από την φύση της επιχείρησης (π.χ εποχικές).
    Αφερέγγυα θεωρείται μια επιχείρηση όταν η αξία της περιουσίας της είναι μικρότερη από την αξία των υποχρεώσεών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις προοπτικές της (test ισοζυγίου). Αν η απόφαση περί αφερεγγυότητας πρέπει να υπολογίσει περισσότερα στοιχεία από το άμεσο «λογικό» μέλλον, τότε το test χρηματοροών, δεν έχει ιδιαίτερη αξία και τότε το test ισοζυγίου γίνεται το αξιόπιστο τεστ για την απόφαση περί πτώχευσης. Για το test ισοζυγίου πρέπει να συγκριθεί η παρούσα περιουσία με τις παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις, αφήνοντας περιθώριο για ετεροχρονισμένες και απρόβλεπτες πληρωμές. Το συμπέρασμα, πρέπει να είναι κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση λογικά να περιμένει ότι θα εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της.