Άρθρο 84 – Δημοσίευση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων

1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας απαιτήσεων, ο σύνδικος συντάσσει πίνακα των αναγγελθεισών απαιτήσεων τον οποίο δημοσιεύει ως πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων.
2. Στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων αναφέρονται η ταυτότητα των πιστωτών, το είδος απαίτησης, το ύψος αυτής, καθώς και αν έχει προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια, σύντομη περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, σημείωση των διορθώσεων και διαγραφών, καθώς και αν η απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε.
3. Ο σύνδικος συμπληρώνει τον πίνακα με απαιτήσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 81. Ο σύνδικος αποτυπώνει στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων τη συνολική ικανοποίηση κάθε απαίτησης μετά από κάθε προσωρινή διανομή.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 01:09 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Αν και στο άρθρο προβλέπεται η αναγραφή στον πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων εάν η απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε, προφανώς μετά την εξέλεγξη των απαιτήσεων κατά το στάδιο της επαλήθευσης, εν τούτοις δεν ορίζεται και έχει παραλειφθεί – πιθανόν εκ παραδρομής – η διαδικασία για την εκδίκαση των αντιρρήσεων και η οποία θα πρέπει να περιληφθεί στο υπόψη άρθρο.