Άρθρο 41 – Άσκηση της διεκδίκησης

1. Επί της αίτησης διεκδίκησης ο σύνδικος υποβάλλει σχετική πρόταση και αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του ο εισηγητής.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 40 ο σύνδικος δικαιούται να ασκήσει το κατά το άρθρο 30 δικαίωμα επιλογής.