Άρθρο 95 – Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας

Τα κινητά του οφειλέτη αξίας μικρότερης από 50.000 Ευρώ, σύμφωνα με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών της παρ. 4 του άρθρου 92, εκποιούνται ως μια ή περισσότερες ομάδες πραγμάτων, όπως κατά τα λοιπά προβλέπεται στα άρθρα 92 έως και 94.