Άρθρο 157 – Ανάκληση αδείας

1. Κάθε άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ανακαλείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του δικαιούχου μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Επιβολή πειθαρχικής κύρωσης οριστικής αφαίρεσης της άδειας με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151,
β. καταδίκη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 137
γ. συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα,
δ. οριστική ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του δικηγόρου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης, κατά περίπτωση και στην περίπτωση νομικών προσώπων σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.
2. Σε περίπτωση καταδίκης σε πρώτο βαθμό για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 110 αναστέλλεται η ισχύς της άδειας του διαχειριστή ή πιστοποιημένου προσώπου, κατά περίπτωση, έως την αμετάκλητη απαλλαγή του και ενημερώνεται με σχετική σημείωση το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας .
3. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με την παρ. 1, η αρμόδια αρχή προβαίνει στην αμετάκλητη διαγραφή του διαχειριστή από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.