Άρθρο 160 – Χρήση νέων τεχνολογιών

1. Θεσπίζεται ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών τριών (3) επιπέδων κινδύνου (χαμηλό-μέτριο-υψηλό) για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εποπτευόμενος από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 120, έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο άδεια προς την εποπτεύουσα αρχή για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν για το σκοπό του προσδιορισμού του επιπέδου κινδύνου στον οποίο αυτός κατατάσσεται και την αποτύπωση προτροπών ή προτάσεων. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου θα διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόμενο της αίτησης, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών.

  • Το άρθρο αυτό, αντίκειται στο άρθρο 3 της Οδηγίας που αναφέρεται σε αυτεπάγγελτη έγκαιρη προειδοποίηση με κριτήρια όπως «α) μηχανισμούς ειδοποίησης όταν ο οφειλέτης δεν έχει εκτελέσει ορισμένα είδη πληρωμών» ή «παροχή υπό την εθνική νομοθεσία κινήτρων προς τους τρίτους που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη, όπως λογιστές, φορολογικές διοικήσεις και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, για να επισημαίνουν στον οφειλέτη τυχόν αρνητική εξέλιξη.»