Άρθρο 102 – Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως

1.Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο, μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.
2.Στην περίπτωση της παρ. 1 περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί σύμφωνα με το άρθρο 103, παύει δε το λειτούργημα του συνδίκου και αυτό του εισηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μετά πάροδο μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1. Μετά παρέλευση πέντε (5) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παρ. 1.
3.Κατ’ εξαίρεση και μόνο, εάν μέχρι τη συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, έχει τη δυνατότητα, να παρατείνει, περαιτέρω, την πτωχευτική διαδικασία, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, επί της ανακοπής και την, χωρίς καθυστέρηση, ολοκλήρωση της διανομής. Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται, το αργότερο, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Μέχρι τη συζήτηση της αίτησης προσκομίζεται έκθεση του Εισηγητή.
4.Τα πτωχευτικά όργανα συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και η πτωχευτική διαδικασία δεν διακόπτεται, μέχρι την έκδοση απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά την παρ. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:11 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Στόχος του παρόντος νομοθετήματος είναι, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση, η επαναφορά στην Κανονική Οικονομία όσων πτώχευσαν χωρίς δόλο, ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Ηδη παραβιάζει την δήλωση αυτή η διάταξη που ορίζει ότι όλα ισχύουν για τις αιτήσεις πτώχευσης που θα ακατατεθούν μετά την 1/1/2021. Στην προκειμένη ρύθμιση με ποια λογική οι παρ. 1 και 2 δεν θα ισχύσουν για όλες τις πτωχευσεις που ειναι ακόμα σε εξέλιξη; Δεν είναι ευμενέστερος Νόμος; Δεν θέλει να βγάλει από την Μαυρη Οικονομία όσους βολοδέρνουν στο χάος της πτώχευσης επί χρόνια; Πώς παραγνωρίζει ο Νομοθέτης ότι ζούμε σε μια κατεστραμμένη Οικονομία που αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν πάρα πολλούς?
    Συνεπώς οι παρ. 1 και 2 θα πρέπει να ισχύσουν για όλες τις εκρεμμείς υποθεσεις πτώχευσης.