Άρθρο 162 – Επαγγελματικά Επιμελητήρια και Σύλλογοι

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 160 κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α`167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό δύναται να απευθυνθεί στο οικείο γι’ αυτόν Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, με σκοπό την άρση των δυσκολιών. Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο εξειδικευμένες υπηρεσίες δε υποκαθιστούν κάθε είδους υπηρεσίες τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, μελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, νομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές συμβουλές και εκθέσεις που αφορούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας κλπ.
2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς τον οικείο επαγγελματικό φορέα για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου θα διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.

  • Το ΒΕΑ προτείνει τη διαγραφή από το συγκεκριμένο άρθρο του όρου «επαγγελματικό» ώστε να καταλαμβάνονται τα εμποροβιομηχανικά, τα βιοτεχνικά και τα επαγγελματικά επιμελητήρια.
    Επίσης δεν γίνεται αντιληπτό πως η κυβέρνηση επιβάλει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών από ένα ΝΠΔΔ όπως τα επιμελητήρια, χωρίς να προβλέπει αντίστοιχη χρηματοδότηση τους από την κρατικό προϋπολογισμό, όπως όμως κάνει με τις υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ!