Άρθρο 143 – Διορισμός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας

Η διαδικασία ορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του, καθώς και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. Εφόσον διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι νομικό πρόσωπο, απασχολεί σε κάθε διαδικασία αφερεγγυότητας στην οποία διορίζεται τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο.