Άρθρο 81 – Προθεσμία αναγγελίας

1. Η αναγγελία απαίτησης πιστωτή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της κήρυξης της πτώχευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις του Δημοσίου αναγγέλλονται χωρίς τον χρονικό περιορισμό του προηγουμένου εδαφίου, το αργότερο μέχρι τη σύνταξη του τελευταίου πίνακα διανομής, δεν υπόκεινται στην διαδικασία επαλήθευσης του άρθρου 83 και συμμετέχουν μόνο σε διανομές που δεν έχουν διαταχθεί μέχρι την αναγγελία τους. Η προθεσμία αναγγελίας αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου.
2. Η παράλειψη της αναγγελίας εκ μέρους του πιστωτή, του οποίου η απαίτηση είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν επιφέρει απώλεια της εμπράγματης αγωγής.
3. Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαίτησή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ώστε να μετάσχουν στην επαλήθευση, μπορούν με ανακοπή και δικά τους έξοδα να ζητήσουν την επαλήθευση της από το πτωχευτικό δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 57.
4. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την τελευταία διανομή, σε καμία δε περίπτωση πέραν των έξι (6) μηνών από το πέρας της προθεσμίας αναγγελίας. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει τις διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί. Εάν διαταχθούν νέες διανομές πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ανακόπτων μετέχει σε αυτές για ορισμένο ποσό που προσδιορίζεται προσωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτοντα, αλλά φυλάσσεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Ο ανακόπτων δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 23:33 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Δεδομένου ότι: α) ο κατάλογος των πιστωτών που παραδίδει ο οφειλέτης στον σύνδικο, ενδέχεται να παρουσιάζει παραλείψεις, β) δεν ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει τους πιστωτές, γ) την ανάγκη πρόσβασης των πιστωτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πτωχεύσεων για να λάβουν γνώση της πτώχευσης, με συνέπεια είτε την αδυναμία του συνδίκου να ενημερώσει όλους τους πιστωτές είτε την μη έγκαιρη ενημέρωσή τους και συνακόλουθα να απωλέσουν οι τελευταίοι το δικαίωμα τους για εμπρόθεσμη αναγγελία και συμμετοχή τους στην πτωχευτική διαδικασία πρέπει:
    α) Να οριστεί χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της κήρυξης της πτώχευσης εντός του οποίου ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές γνωστής διαμονής.
    β) Σε περίπτωση μη ενημέρωσης πιστωτή από τον σύνδικο, ο πιστωτής να έχει το δικαίωμα για εκπρόθεσμη αναγγελία και επαλήθευση της απαίτησης του με ανακοπή στο πτωχευτικό Δικαστήριο μέχρι την τελευταία διανομή της πτωχευτικής περιουσίας ανεξάρτητα εάν έχει παρέλθει το διάστημα των έξι (6) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της αναγγελίας. Με το δεδομένο ότι η επαλήθευση των απαιτήσεων πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της αναγγελίας, οι δε διανομές πραγματοποιούνται μετά την επαλήθευση και την εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας ουσιαστικά ακυρώνεται το δικαίωμα του πιστωτή για ανακοπή όταν συναρτάται με την τελευταία διανομή η οποία μάλιστα, για να μην απωλέσει το δικαίωμά του, θα πρέπει να γίνει, όπως τίθεται στο νόμο, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας αναγγελίας, πράγμα αδύνατο.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:33 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Το να συζητάμε επιτάχυνση της διαδικασίας και να μιλάμε για 3 μήνες περιθώριο για αναγγελία είναι απολύτως ανακόλουθο. Εφόσον έχει ενημερωθεί η πλατφόρμα με τα στοιχεία των πιστωτων και υπάρχει ηλεκτρονική επικοινωνία, είναι προς το συμφέρον όλων, και ιδίως των πιστωτων, η ταχύτατη ανταπόκριση με την Αναγγελία. Η μια εβδομάδα είναι υπεραρκετή για να αναγγελθούν οι απαιτήσεις όλων όσων βρίσκονται στην αρχική λίστα του Οφειλέτη και να ξεκινήσει να η διαδικασία. Για όσους δεν είναι στην λίστα, από λάθος ή δόλο ή άλλο λόγ, μπορεί να δωθεί μεγαλύτερος χρόνος για να αναγγελθούν.