Άρθρο 23 – Απαιτήσεις υπό αίρεση

1. Απαιτήσεις υπό διαλυτική αίρεση, για όσο χρόνο η αίρεση δεν πληρούται, θεωρούνται ως μη τελούσες υπό αίρεση. Σε περίπτωση πλήρωσης της αίρεσης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα τυχόν καταβληθέντα σ’ αυτόν.
2. Απαιτήσεις υπό αναβλητική αίρεση κατατάσσονται στον κατά το άρθρο 96 πίνακα διανομής τυχαία, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 978 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.