Άρθρο 33 – Δικαίωμα καταγγελίας

Τα οριζόμενα στο άρθρο 32 δεν θίγουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση.