Άρθρο 31 – Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο

Ο σύνδικος συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικά ως προς τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης. Οι συμβάσεις που καταρτίζει ο σύνδικος δημοσιεύονται αμελλητί. Με απόφασή της που λαμβάνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση, η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση. Απαιτήσεις από συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως ομαδικές, εφόσον παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και η σύμβαση δεν καταγγελθεί.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 09:36 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Δεν ορίζεται πως, από ποιόν, πότε κ.λπ. συνέρχεται η συνέλευση των πιστωτών για να αποφασίσει για τις συμβάσεις που συνάπτει ο σύνδικος. Δεν προβλέπεται πως ικανοποιούνται οι συμβάσεις εάν καταγγελθούν από τη συνέλευση.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:55 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Στο άρθρο δεν ορίζεται πως, από ποιόν, πότε κ.λπ. συνέρχεται η συνέλευση των πιστωτών για να αποφασίσει για τις συμβάσεις που συνάπτει ο σύνδικος. Δεν προβλέπεται πως ικανοποιούνται οι συμβάσεις εάν καταγγελθούν από τη συνέλευση. Δηλαδή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τη συνέλευση ο αντισυμβαλλόμενος του συνδίκου θα ικανοποιείται από την προσωπική περιουσία του συνδίκου;;