Άρθρο 85 – Γενική διάταξη

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο σύνδικος προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης του παθητικού του οφειλέτη προβαίνει στη διανομή του προϊόντος αυτής στους πιστωτές.