Άρθρο 35 – Συμβάσεις εργασίας

1. Εντός της προθεσμίας αυτοδίκαιης λύσης των συμβάσεων εργασίας του άρθρου 29, ο σύνδικος μπορεί να αιτηθεί τη συνέχιση, μέσω νέων συμβάσεων με εργαζομένους με τους ίδιους όρους, συμβάσεων που ίσχυαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Η σχετική έγκριση πρέπει να λαμβάνεται από τον εισηγητή και τη συνέλευση πιστωτών. Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης.
2. Οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοιπές παροχές που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, καθώς και κάθε συναρτώμενη με την καταγγελία απαίτησή τους, όπως ιδίως αποζημίωση εκ του νόμου, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι μισθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών διατάξεις του παρόντος κώδικα.
3. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της πτώχευσης, για τους μισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 22:56 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    1. Η τιθέμενη προϋπόθεση για προηγούμενη έγκριση και από τη συνέλευση των πιστωτών για τη συνέχιση σχέσεων εργασίας με εργαζόμενους θα δημιουργήσει πρόβλημα στις εργασίες της πτώχευσης και ενδεχόμενη βλάβη στην πτωχευτική περιουσία, λόγω του χρόνου που απαιτείται να μεσολαβήσει για να συγκληθεί η συνέλευση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ενέργειας επειγουσών πράξεων από τον σύνδικο (π.χ. φύλαξη πτωχευτικής περιουσίας, αναζήτηση απαιτήσεων πτωχού, εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων κ.λπ.). Συνεπώς θα πρέπει να απαλειφθεί η σχετική προϋπόθεση για την έγκριση της συνέλευσης και να παραμείνει η έγκριση του Εισηγητή.