Άρθρο 120 – Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

1. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στον παρόντα νόμο διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
α. αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β. υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή,
γ. πρόσβαση οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
δ. σύστημα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,
ε. έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,
στ. υπολογιστικές εφαρμογές,
ζ. διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την επαλήθευση στοιχείων
η. παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την προϋπόθεση ψευδωνυμοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, καθορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές. Η σύμβαση αυτή θα προβλέπει ιδίως:
α. Τη διαδικασία επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, έγκρισης και κοινοποιήσεων που αφορούν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ενδεικτικά των στοιχείων οφειλών του αιτούντα,
β. την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των παρεχομένων στοιχείων,
γ. ότι για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και της πλειοψηφίας συμμετεχόντων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο,
δ. την αποδοχή ότι η συμφωνία δεσμεύει και τους μη συναινούντες συμμετέχοντες πιστωτές που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, εφόσον δεν περιέρχονται σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι σε περίπτωση πτώχευσης (το οποίο δεν απαιτείται εφόσον η πρόταση προκύπτει βάσει του υπολογιστικού εργαλείου της παρ. 5 του άρθρου 117) και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου,
ε. την αποδοχή ότι η συμφωνία δεσμεύει και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους συμμετέχοντα πιστωτή,
στ. τα γεγονότα καταγγελίας, τα δικαιώματα καταγγελίας των συμμετεχόντων πιστωτών και τις συνέπειες καταγγελίας από και ως προς καταλαμβανόμενο πιστωτή και τον οφειλέτη,
ζ. την αποχή από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έχουν λάβει ως εξασφάλιση και την ικανοποίηση απαίτησης μέσω συμψηφισμού κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζεται τυχόν αίτησή του ή πρόταση προς αυτόν για τη συναινετική αναδιάρθρωση των οφειλών του (συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας διαμεσολάβησης κατά του όρους της παρ. 2 του άρθρου 117). Σημειώνεται ότι αποχή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης), ενώ η αποχή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης,
η. την εξέταση αιτήματος οφειλέτη για την υποβολή των όρων συμβιβασμού σε διαμεσολάβηση, και
θ. την επεξεργασία κοινά αποδεκτής μεθόδου για τη διάγνωση της βιωσιμότητας οφειλέτη και την ευθύνη της παροχής σχετικής δήλωσης προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 22:21 | Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Πως εντάσσεται η πρόβλεψη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης της αποχής στην §3ζ; Μήπως είναι ορθότερο νομοτεχνικά να οριστεί ξεχωριστά στην §4 δεδομένου αφορά αποχή ρευστοποίησης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και όχι περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης;

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 12:26 | GEO.ANT.

  1.Θα συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν πουληθεί από τις τράπεζες, σε εταιρίες είσπραξης?
  2. Θα δίνεται αυτόματα μια επιλογή αποπληρωμής ή θα υπάρχουν εναλλακτικές?

 • 30 Αυγούστου 2020, 18:48 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Αφήνω στην άκρη και ούτε θέλω να σκέπτομαι την περίπτωση να είναι τελικά το μίσθωμα υπέρογκο

 • 30 Αυγούστου 2020, 18:48 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πως θα μπαίνει στην πλατφόρμα ή σε ρύθμιση κάποιος που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και θα πάρει σύνταξη μετά από 2-3 χρόνια ; Δεν μπορεί να κριθεί με τα προηγούμενα εκκαθαριστικά, γιατί τότε δούλευε ενώ τώρα όχι. Αν συνεχίσει να εργάζεται και να παίρνει κάτι μπορεί να χάσει το σπίτι του γιατί θα έχει κάποια εισοδήματα οπότε δεν θα πληροί τα κριτήρια, εκτός αν τα δώσει στην τράπεζα και πεθάνει της πείνας. Αν δεν εργαστεί και περιμένει την σύνταξη θα πάρει κάποια στιγμή κάποια ανεπαρκή προσωρινή και δεν θα έχει να φάει και να πληρώσει τίποτε. Πώς θα αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις το σύστημα ; Ήδη εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα πολλαπλασιαστούν

 • 30 Αυγούστου 2020, 18:32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Αν τα πάντα βγαίνουν αυστηρά αυτοματοποιημένα δεν θα γίνει τίποτε σωστό και θα επικρατήσουν αδικίες και ανισότητες. Καμία περίπτωση δεν είναι όμοια με την άλλη. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων και όχι για αλγόριθμους και υπολογιστικές προσομοιώσεις και προβολές.
  Αν το μοντέλο δεν μπορεί να δώσει δυνατότητα εξατομίκευσης να ληφθούν υπόψη κάποιοι καθοριστικοί ειδικοί παράγοντες οφειλετών (ηλικία, κατάσταση υγείας κλπ) τότε τουλάχιστον ας προβλεφθεί ένας συντελεστής (βαρύτητας) για τέτοιες ευαίσθητες και ειδικές περιπτώσεις, που να συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα και να λαμβάνεται υπόψη στο αποτέλεσμα.
  Δεν είναι πανάκεια οι απρόσωπες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ειδικά φέτος η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών συστημάτων έχει βγάλει τέρατα με το ρεκόρ στον e-EFKA.